Školská rada

Zápis z jednání Školské rady ze dne 7. října 2020

Přítomni:

zástupci statutárního města HK: p. Eva Pozníková,

zástupci rodičů: p. Kateřina Kotková,  

zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Martin Špliňo (ZŘŠ),            

 p. Michal Herink (zapisovatel)

omluvena: p. M. Křížová, p. A. Turková

Program:

  1. kontrola zápisu z minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 12. 3. 2020
  2. projednání a schválení výroční zprávy školy a projednání a schválení Dodatku č. 1 ke školnímu řádu ze dne 1. 9. 2019
  3. informace ŘŠ
  4. diskuze a různé
  5. stanovení termínu příštího zasedání

Jednání :

Ad 1) 

  • ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek

Ad 2)

  • ŠR projednala a schválila Výroční zprávu školy 2019/2020
  • ŠR projednala a schválila Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ze dne 1. 9. 2019 o distanční výuce

Ad 3) Informace ředitele školy o rozpočtu a provozu školy

  1. mzdový rozpočet – dostačující
  2. provozní rozpočet – dostačující na běžný chod školy, pokud dorazí prostředky z MŠMT na nákup výpočetní techniky (škola 30ks notebooků již zakoupila)

– na provozní rozpočet mají pozitivní vliv úspory na energiích, příznivé klimatické podmínky + snaha o účelné větrání,  zhasínání v učebnách, kde právě neprobíhá výuka a taktéž ve společných prostorách a kabinetech, pokud se zde nenacházejí žáci nebo zaměstnanci 

– nákup nové techniky: notebooky 30 ks, interaktivní dataprojektor

-TS dokončují obnovu historických vstupních dveří, v navazujícím vestibulu proběhly sanační práce na omítkách, dále zrušena stará nevyhovující příčka a nahrazena moderní příčkou s dvoukřídlými dveřmi – přínos: zlepšení tepelně-izolačních poměrů a obnova dlouho nevyužívaného reprezentativního prostoru školy

-v MŠ Plačice dokončována výměna topného systému, odvětrání sklepů.

– žáci a učitelé budou v co nejbližším termínu seznámeni s průběhem distanční, resp. střídavé výuky 

– aktuální informace budou bez prodlení předávány rodičům prostřednictvím webu školy a emailů případně telefonicky u rodičů bez připojení k internetu

– školní kroužky pozastaveny na dobu 14 dní (nebude-li stanoveno jinak)

– škola oceňuje spolupráci s KMS Kukleny

-do ostrého provozu připravovány nové webové stránky školy – výhody: modernější design, přehlednější prostředí, užitečné odkazy pro rodiče a žáky

-učiněny další kroky k naplnění hesla cirkulární škola – sešity, ŽK a část papírů do kopírek z recyklovaného papíru 

Ad 4) dotaz p. Kotkové na rozvrh a počet on-line hodin, odpověď: on-line hodiny budou začínat od 8:00, budou omezeny na klíčové předměty, preferovány jsou Čj, M, cizí jazyky. Maximální rozsah on-line hodin, podle ročníků 3 – 4 denně, 8. a 9. tř. 17 hodin týdně, 6. třída 13, 7. třída 15 hodin

-dotaz p. Pozníkové na zvládání hygienických zásad, odpověď: děti vzaly hygienické zásady za své a většinou je dodržují 

-debata nad právní podporou škol 

Ad 5)

-schválen termín příštího zasedání ŠR: 25. 3. 2021 v 15 hodin

V Hradci Králové dne 9. 10. 2020 Zapsal: Michal Herink

Chcete-li zobrazit zápisy s předešlých jednání Školské rady, klikněte na odkazy níže.

zápis – 7.října 2020

zápis – 12. března 2020
zápis – 24. října 2019
zápis – 28. března 2019
zápis – 25. října 2018
zápis – 26. dubna 2018
zápis – 23. října 2017
zápis – 20. dubna 2017
zápis – 18. října 2016
zápis – 22. dubna 2016
zápis – 21. října 2015
zápis – 22. dubna 2015
zápis – 14. října 2014
zápis – 03. dubna 2014
zápis – 24. října 2013
zápis – 25. dubna 2013
zápis – 17. října 2012
zápis – 29. března 2012
zápis – 19. října 2011
zápis – 25. března 2010
zápis – 15. října 2009
zápis – 26. března 2009
zápis – 08. dubna 2008
zápis – 23. října 2007
zápis – 12. června 2007
zápis – 02. dubna 2007
zápis – 30. října 2006
zápis – 13. června 2006
zápis – 06. února 2006

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny