Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště
ŠPP vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a prevence
rizikového chování, spolupracuje se všemi subjekty školy, realizuje a sleduje účinnost
preventivních programů a projektů, poskytuje nové poznatky v kariérovém poradenství,
připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, vytváří zdravé sociální klima na škole a ve třídách, vytváří podmínky pro
průběžné snižování neprospěchu žáků, provádí včasnou intervenci v případech vzniku
problémových situací u žáků i třídních kolektivů, je metodickou podporou učitelům,
prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči a spolupracuje s
dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).


Tým školního poradenského pracoviště tvoří:
Mgr. Michaela Hlavatá – výchovný poradce
Mgr. Lucie Šilhábelová – školní metodik prevence
Mgr. Jitka Hušková – školní speciální pedagog
Mgr. Veronika Klímová – školní psycholog

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny