Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Kukleny,

Pražská 198, 500 04 Hradec Králové

Mateřská škola Plačice

Platnost od 1. 9. 2022

Ředitel školy: Mgr. Martin Hušek

Školní řád mateřské školy Plačice

Vypracovala:                                       Mgr. Ivana Kohoutová, zástupce řed.

Pedagogická rada projednala dne:       28.8.2022

I.PRÁVA A  POVINNOSTI  ÚČASTNÍKŮ  PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady pro jeho pozdějšího vzdělávání.

Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně-vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

1.Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 1. Každé přijaté dítě ( dále jen dítě ) má právo
 2. na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 3. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 4. na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 1. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv

a Úmluva o právech dítěte.

 1. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního

řádu.

2.Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Dítě má povinnost:

2.1. Plnit pokyny učitelů mateřské školy vydané v souladu s právními předpisy a

    školním  řádem mateřské školy.

2.2  Respektovat, dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se v nezbytné míře

    omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ školní řád, vnitřní organizační řád.

2.3 Slušným způsobem vyjadřovat své mínění a názory a chovat se tak, aby neohrozily

    zdraví svoje ani jiných osob.

2.4  Nepoškozovat majetek školy, neničit hračky, pomůcky a vybavení školy ani majetek

    jiných dětí, zaměstnanců školy, případné škody jsou povinni zákonní zástupci uhradit.

2.5  Řídit se časovým režimem otevírání budovy školy. Z bezpečnostních důvodů neopouští

    budovu mateřské školy bez vědomí učitele mateřské školy.

2.6   Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy vydané v souladu s právními předpisy

     a školním řádem mateřské školy

2.7   Každý, i drobný úraz hlásit bez zbytečného odkladu učitelům mateřské školy.

3. Práva zákonných zástupců

 • Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí ( dále jen ,,zákonní  zástupci“), mají právo na informace o průběhu  a výsledcích vzdělávání jejich dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí ve vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v článku „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s učitelkami mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4.Povinnosti zákonných zástupců

4.1 zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školského zařízení

4.2 na vyzvání ředitele  školy, nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

4.3 informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

4.4 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

II. UPŘESNĚNÍ  VÝKONU  PRÁV  A  POVINNOSTÍ  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ PŘI  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  A  PRAVIDLA  VZÁJEMNÝCH  VZTAHŮ ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  S UČITELI  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

5.Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zástupkyně ředitele mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole, a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole

5.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout se zástupkyní ředitele školy.

6. Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci školy

6.1 všichni zaměstnanci školy, děti i jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností

6.2 všichni zaměstnanci školy, děti i jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace

6.3 všichni zaměstnanci školy musí usilovat o vytvoření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole

6.4 všechny informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni učitelé se řídí zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

7.Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

7.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelům mateřské školy ve třídě mateřské školy.

7.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské školy přímo ve třídě nebo na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

7.3.V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

7.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci zástupkyni ředitele mateřské školy.

7.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, je příslušný učitel mateřské školy poviena:

 1. pokusit se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informovat telefonicky zástupkyni ředitele mateřské školy
 3. podle §5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy jej učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitel s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. S dítětem učitel mateřské školy setrvá na území mateřské školy a kontaktuje OSPOD nebo Policii České republiky.

III. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 1. předškolní vzdělávání má 2 ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. V druhém děti, které ve stejném období dovršily 5 let věku a starší, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 2. I.třída mateřské školy se naplňuje do počtu 25 dětí
 3. II.třída mateřské školy se naplňuje do počtu 25 dětí
 4. školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku

8.Přijímání dítěte do mateřské školy

8.1 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti  od 2 let věku. Toto ustanovení platí do 31. 8. 2022.

8.2 Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

8.3 Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelema zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy).

 8.4. Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

9. Povinné předškolní vzdělávání

9.1 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonní zástupci dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

9.2 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (Mateřská škola Plačice), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

9.3 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanovil ředitel školy na 8.00 hod.

9.4 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

9.5 Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona.

 10. Individuální vzdělávání dítěte

10.1 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

10.2 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
     a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v

         případě cizince místo pobytu dítěte

     b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

     c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

10.3 Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

10.4 Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

    – způsob ověření (pohovor)

    – termíny ověření, včetně náhradních termínů (2. středa v listopadu, 1. středa v prosinci)

 10.5 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 10.6 Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

10.7 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

11. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce, a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí učitelku mateřské školy odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se ukončení pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Mateřská škola zajišťuje podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 • dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek
 • dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí
 • vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí
 • podmínky pro adaptaci dětí v souladu s jeho individuálními potřebami
 • umožňuje dítěti používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • realizace činností v menších skupinkách či individuálně, podle potřeb a volby dětí

12.Přijímací řízení

12.1 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu, v tom kalendářním roce, ve které následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí

12.2 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce zástupkyně ředitele školy. Přihlášku dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce může vyzvednout v mateřské škole. Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku vrátí v daném termínu zpět do MŠ.

Po ukončení zápisu obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

12.3. Do mateřské školy se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 2 let, se zvládnutými hygienickými návyky. Do mateřské školy se mohou zařazovat i děti zdravotně postižené (po projednání s odborným lékařem). Rozhodnout o přijetí se může i na dobu určitou – zkušební dobu 3 měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy.

12.4. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

12.5. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy, vyzvedne si informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

12.6. Ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte ukončit docházku do mateřské školy, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ
 • zákonný zástupce opakovaně (tedy již podruhé) neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

13. Úplata za předškolní vzdělávání


13.1 Úplata za předškolní vzdělávání činí 600,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. Ročně je 11 plateb.

13.2 Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

13.3 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

14.Evidence dítěte

14.1 Zákonný zástupce předá do mateřské školy vyplněný Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

14.2. Zákonný zástupce nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích

(zejména místo trvalého pobytu a telefonické spojení).

14.3. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

15.Omlouvání nepřítomnosti

15.1 Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

15.2 Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

15.3 Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

15.4 Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

     a) telefonicky do mateřské školy

     b) osobně třídní učitelce

     c) písemně zástupkyni ředitele mateřské školy

15.5 Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

15.6 Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

15.7. Zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání je povinen omluvit nepřítomnost dítěte delší než 3 dny písemně učiteli mateřské školy ve třídě, kde dítě toto povinné vzdělávání plní.

16. Uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

16.1 Uvolnění z povinného předškolního vzdělávání na dobu delší než 14 dní z rodinných či jiných důvodů (mimo nemoc) povolí zástupkyně ředitele školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte s uvedením důvodu

16.2 Celková délka doby uvolnění z povinného předškolního vzdělávání by neměla přesáhnout 20% v daném školním roce

17. Provoz mateřské školy

17.1. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hod.

17.2. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod, jinak po dohodě s učitelem mateřské školy podle aktuální potřeby rodičů.

17.3 Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

17.4. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

17.5. Učitel mateřské školy může požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

17.6. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí a na webových stránkách školy.

17.7. V měsíci červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí

zástupkyně ředitele mateřské školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem.

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

18.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

18.1 Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy.

18.2 Zástupkyně ředitele je povinna zajistit bezpečnost dětí prostřednictvím učitelů mateřské školy při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných školou.

Počty dětí v mateřské škole se naplňují v souladu s § 2 odst. 1b, 2, 3, 4 a 6 § 5 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb,,  školský zákon.

1. Třída mateřské školy

Třída mateřské školyPočet dětí
Třída mateřské školynaplňuje se do počtu 24 dětí
Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 letnejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí

2. Děti mladší 3 let

TřídaPočet dětí
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 letsnižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 6

3. Povolení výjimky zřizovatele školy 

Odst. 4) Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Odst. 5) Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanovenou vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje

DětiPočet dětí na 1 učitele mateřské školyPovolená výjimka
Děti z běžné třídy20 dětíNejvýše 28 dětí
Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.12 dětíNejvýše 23 dětí

Opatření v průběhu vzdělávací činnosti

 1. Každý učitel mateřské školy je zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, jimi pověřené osoby nebo jiného učitele mateřské školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému učiteli mateřské školy.
  1. Při hře ve třídě učitel mateřské školy dbá na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty, cenné věci, hračky – ztrátu škola nemůže hradit.
  1. Učitel mateřské školy nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech zajistí dohled jiného zaměstnance MŠ.
  1. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky, či jiné ostré  a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnice.
  1. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí zkontrolovat, zda je tělovýchovné nářadí v pořádku.
  1. Při převlékání v šatně vykonává stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt ustrojených dětí v šatně. Učitel mateřské školy neručí za případné ušpinění oděvů dětí.
  1. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ věnuje učitel mateřské školy péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě pouze na základě písemného zmocnění.
  1. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v Přehledu výchovné práce (metodický pokyn BOZP 2005).

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP                        jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a

            porozumět dané problematice – nebezpečí závislosti (např. alkoholismu, kouření,   

            drogy), virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologické hráčství,

            vandalismus, kriminalita a jiné formy násilného chování. Dětem jsou vysvětlována

            pozitiva zdravého životního stylu.

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu

      mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli mateřské školy a mezi učiteli mateřské školy a   zákonnými zástupci děti.

Opatření při pobytu venku

 1. Zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

stanoví zástupkyně ředitele mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele

            mateřské školy připadlo nejvýše:

      a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

      b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

       b) výjimečně může zástupkyně ředitele mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

     –  v odstavci 10.3.písmeno a) nejvýše však o 8 dětí nebo

     –  v odstavci 10.3.písmeno b) nejvýše však o 11 dětí

      c) pokud přesáhne počet dětí 20 a není možné zajistit další učitelku mateřské školy,

    zůstává učitelka mateřské školy s dětmi na zahradě. Při pobytu dětí na zahradě

    nedovolí učitelka mateřské školy dětem bez dozoru lézt na průlezky, houpačky a 

    jiné herní prvky, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení

    do prostoru zahrady, kde nemůže mít o dětech přehled

         při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila bezpečnost

   dětí. Chodí po chodníku, vyhýbá se frekventovaným ulicím, dbá na bezpečné

   přecházení Průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a

   v dopravě.

Opatření při akcích a výletech

 1. zástupkyně ředitele mateřské školy rozhoduje na základě náročnosti akce o počtu dětí a o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.
 2. v době kurzu plavání je učitel mateřské školy vždy přítomen u bazénu, pomáhá dětem s pomůckami, doprovází je na WC.

Opatření k zajištění budovy pro bezpečnost dětí

 •  budova se zamyká v 8.30 – 12.00 hod. a 12.30 – 14.30 hod.

Opatření při úrazu

 1. všichni zaměstnanci mateřské školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu. V případě potřeby zavolají lékařskou pomoc nebo zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zástupkyni ředitele školy a zákonného zástupce dítěte.
 2. každý, i drobný úraz, bude zaznamenán do knihy úrazů

VII. PRÁVA UČITELŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PROVOZNÍCH  ZAMĚSTNANCŮ

 • přijímat do mateřské školy pouze zdravé děti v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • odmítnout přijetí dítěte do provozu mateřské školy hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky počínajícího nachlazení
 • projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky

VII. POVINNOSTI  UČITELŮ  MATEŘSKÉ ŠKOLY A  PROVOZNÍCH  ZAMĚSTNANCŮ

Pro učitele mateřské školy i provozní zaměstnance jsou závazné pokyny dané Pracovním řádem, Zákoníkem práce, řádem školy a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny:

 • nevodit do areálu MŠ cizí osoby v době pracovní i mimopracovní
 • při pobytu v prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit zástupkyni ředitele mateřské školy
 • při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem
 • efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se pracovní náplní
 • neprodleně oznámit svou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost na pracovišti zástupkyni ředitele mateřské školy
 • podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle učitelů mateřské školy i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše (metodický pokyn BOZP 2005).

 IX. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 • děti jsou povinny zacházet šetrně s hračkami, pomůckami a ostatním školním majetkem
 • s majetkem svých kamarádů
 • pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou způsobí dítě svévolně nebo z nedbalosti či nešťastnou náhodou, dojde k jednání s dítětem a jeho zákonným zástupcem, kde se dohodne postup a způsob nápravy.

………………………………..                                  …………………………………

Mgr. Martin Hušek                                                     Mgr. Ivana Kohoutová

ředitel ZŠ a MŠ                                                             zástupce ředitele MŠ

Organizace dne:

Organizace dne se přizpůsobuje potřebám dětí, rodičů a právě probíhajícímu vzdělávacímu

       programu. Rodiče přivádějí děti do 8.30 hod. Pozdější příchody je třeba předem oznámit.

  6.30 –  7.15    otevření mateřské školy

                         děti se scházejí v 1.tř. (Sluníčka)

                         spontánní hry a činnosti dětí dle jejich volby a výběru

                         děti se rozcházejí do svých tříd (2. tř. – Koťátka)

  7.15 –  8.30    pokračování ve spontánních hrách dle volby dětí

                         komunitní kruh – společné přivítání dne

                         pohybové aktivity – řízené, spontánní

  8.30 –  9.00    hygiena, svačina 1. tř.

  9.00 – 9.30     hygiena, svačina 2. tř.

 9.00 –  9.30    skupinové či individuální činnosti nabízené a řízené učitelkou

                         příprava na pobyt venku 1. tř.

 9.30 – 10.00    skupinové či individuální činnosti nabízené a řízené učitelkou

                         příprava na pobyt venku 2. tř.

 9.30 – 11.30   pobyt venku (vycházky, hry na školní zahradě) 1. tř.

                         za nepříznivého počasí – pohybové aktivity a hry v MŠ

10.00 – 12.00   pobyt venku (vycházky, hry na školní zahradě) 2. tř.

                         za nepříznivého počasí – pohybové aktivity a hry v MŠ

11.30 – 12.00   hygiena, oběd  1.tř.

12.00 –  12.30   hygiena, oběd  2.tř.

 12.00 – 14.00  příprava na odpočinek 1. tř.                       

                         relaxace, poslech pohádek, odpočinek

12.30 – 14.00   příprava na odpočinek 2. tř.

                         relaxace, poslech pohádek, odpočinek, náhradní nespací aktivity

14.00 –  14.30  vstávání, hygiena, svačina

14.30 – 16.30  spontánní hry na přání dětí

                        pohybové aktivity ve třídě, na zahradě

                        odchod domů

Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Plánování činností vychází ze zájmů a vzdělávacích potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený.

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Kukleny

Pražská 198, Hradec Králové 500 04

Mateřská škola Plačice, Ořechová 62

Dodatek školního řádu Mateřská škola Plačice

 DISTANČNÍ VÝUKA DĚTÍ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

1.1 Dle novely školského zákona č. 349/2020, § 184a s účinností ode dne 25.8.2020 jsou školy povinné vzdělávat distančním způsobem

a)  z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

b)  z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více jak 50%) dětí z nejméně jedné třídy

1.2 Distanční vzdělávání se neuskutečňuje v případě, že:

c)   není naplněn bod č. 1.1

d)   MŠMT schválí změnu v organizaci školního roku

e)   ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu školy

f)   je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy/skupiny

g)  děti nejsou přítomny z jiného důvodu (např. nemoci)

II. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

– Distanční vzdělávání (dále jen DV) se uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu: „Pohádková školka“.

 –  DV je povinné pro děti v posledním roce před zahájením základního vzdělávání, tj. pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání. 

2.1 Způsob komunikace při distančním vzdělávání

– pro komunikaci k DV bude využíván školní email msplacice@zskukleny.cz. V případě potřeby budou probíhat individuální konzultace formou telefonických hovorů.

– konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány emailem rodičům dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

2.2.Organizace distančního vzdělávání

– Rodičům bude rozesílána každý týden nabídka na aktivity splnitelné v domácím prostředí. Tato nabídka bude u dětí rozvíjet sebeobsluhu, pozornost, motoriku (hrubou, jemnou a grafomotoriku), řeč, fantazii a představivost, zrakové a sluchové vnímání, vnímání prostoru a času a předčíselné představy.

– Nabídka bude koncipována tak, aby bylo možné si vybrat splnění úkolů dle možností rodiny, povinné aktivity budou vyznačené a MŠ bude vyžadovat doklad o jejich splnění (založení pracovních listů, fotografie…).

2.3. omlouvání dětí

 –  rodič má povinnost informovat MŠ v případě, že se dítě nemůže distančně vzdělávat. Omluvit z DV lze pouze z důvodu nemoci. Nepřítomnost na DV zákonný zástupce neprodleně oznamuje vedení školy.

– Omluvit dítě lze:

                telefonicky – 725 818 397 – zasláním SMS zprávy (např. Jan Novák je od – do nemocný, jméno zákonného zástupce) 

                emailem – msplacice@zskukleny.cz

2.4.hodnocení výsledků

–  rodiče mají povinnost s dítětem zadané úkoly distanční výuky plnit a vypracované úkoly, pracovní listy postoupit zpět MŠ ke kontrole.

–  zpracované úkoly je možné posílat průběžně během celého distančního vzdělávání – přes email (fotografie výrobků nebo dítěte při tvorbě, sken pracovní listů).

–  po ukončení DV je rodič povinen předat vypracované materiály k založení do portfolia v MŠ. Výsledky vzdělávání budou zapisovány do diagnostických listů, které vede MŠ.

 III. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

–  děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání.

–  podpora ze strany školy bude spočívat především v:

                                     – poradenské pomoci školy rodině – metodická pomoc při nastavení distanční výuky o předmětu speciálně pedagogické péče (byla-li dítěti přiznána) 

                                    – bude poskytována prostřednictvím komunikace s učitelem, který toto opatření realizuje i v běžném režimu školy 

                                    – podpoře ve využití asistenta pedagoga (byl-li dítěti přiznán školským poradenským zařízením) – asistent pedagoga distančním způsobem poskytuje podporu a pomoc s distanční výukou, individuální pomoc při řešení zadaných úkolů

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny