Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny

Pražská 198, 500 04  Hradec Králové

Mateřská škola Plačice

„Pohádková školka“

Program byl projednán na pedagogické poradě dne 28. 8. 2022.

Platnost programu je 3 roky.

Tento program může být v dalším období doplněn nebo obměněn.

Rozvíjen bude v jednotlivých třídách dle vlastní kreativity učitelek.

…………………………..                                 ………………………….

          ředitel školy                                                                   zástupce ředitele

Identifikační údaje školy:

Název školy:                                 Základní škola a Mateřská škola

                                                         Hradec Králové – Kukleny

                                                         Pražská 198

                                            500 04  Hradec Králové

Adresa:                                       Mateřská škola Plačice

                                                          Ořechová 62

                                            500 04   Hradec Králové

Zřizovatel:                               Magistrát města Hradec Králové

                                                        odbor školství, volnočasových aktivit dětí a mládeže

                                                        tř. ČSA 408

                                           502 00 Hradec Králo

Ředitel školy:                              Mgr. Martin Hušek

Zástupce ředitele:                  Mgr. Ivana Kohoutová

Mobil:                                    605 532 397

Provoz MŠ:                                 6.30 – 16.30 hod

Mobil  MŠ:                             725 818 397

e-mail:                                   msplacice@msplacice.cz

1.tř. „Sluníčka“   –                  26 dětí (2 – 4,5 r.)

2.tř. „Koťátka“   –                  26 dětí (4,5 – 6 r.)

Číslo jednací:                             09/2022

Platnost dokumentu:                od  1. 9. 2022

Zpracovala:                              Mgr. Ivana Kohoutová a kolektiv učitelů MŠ Plačice

Charakteristika mateřské školy

     Mateřská škola Plačice sídlí v jednopatrové budově bývalé základní školy. Škola je dvoutřídní s celodenním provozem a s kapacitou 52 dětí. V přízemí budovy se nachází 1. třída ,,Sluníčka“ pro děti ve věku 2  – 4,5 roku, sociální zařízení, přípravna jídla, kancelář školy, šatna dětí, sklad nábytku a pobočka městské knihovny Hradec Králové. V mezipatře je ložnice l. třídy se sociálním zařízením a šatna učitelek. V prvním patře je 2. třída ,,Koťátka“ pro děti ve věku 4,5 – 6 (7) let s hernou, sociálním zařízením, ložnice 2. třídy a sklad prádla.

    V roce 2010 byla provedena modernizace sociálního zařízení ve třídě „Koťátek“. V roce 2012 proběhla výměna všech oken v budově. V září 2014 byl do obou tříd zakoupen nový dětský nábytek. V roce 2016 byla provedena kompletní výměna střechy. V roce 2020 byla provedena výměna topení v celé budově, bylo vybudováno zahradní WC pro děti a opravena podezdívka kolem celé budovy.

    Škola je obklopena velkou zahradou s ovocnými a okrasnými stromy. Vybavena je dvěma pískovišti, průlezkou, skluzavkou, vláčkem, zahradním domečkem a dvěma houpadly. V roce 2015 byla na zahradě instalována houpačka – hnízdo a byly doplněny chybějící dopadové plochy. V roce 2016 byly na zahradě instalovány nové herní prvky (lodička, tunel) a prvky pro environmentální výchovu (hmyzí domeček a pexeso, domek na přírodniny), byla provedena oprava pískovišť. V zahradním domečku je sklad hraček, které děti využívají k sportovním aktivitám (fotbalové branky, míče, švihadla) a ke hře na pískovišti. Terén je travnatý a dobře udržovaný, ovocné stromy umožňují dětem pozorovat a ochutnávat ovoce.

    Všechna zařízení tříd i zahrady splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů a jsou pravidelně kontrolována revizními techniky. Strava je dovážena ze školní kuchyně ZŠ – Kukleny v odpovídajících nádobách a dbá se na její správnou teplotu při vydávání. V mateřské škole jsou připravovány svačiny a umývá se zde nádobí.

Filozofie školy

   Děti v naší mateřské škole nesoutěží, ale učí se spolupracovat a být si navzájem kamarády. Naším cílem je umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytváříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a položení základů  celoživotního vzdělávání. Uznáváme hlavní roli rodiny v rozvoji dítěte, a proto maximálně spolupracujeme s rodiči. Podporujeme rodičovskou iniciativu a společně hledáme, jak pomoci konkrétnímu dítěti a jeho rodině v náročné životní situaci (případná integrace problémového či postiženého dítěte).

Naše motto: „ Jsem samostatný a otevřený všemu novému.“

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

   Třídy jsou dostatečně velké, odpovídají hygienickým normám pro daný počet dětí. V každé třídě je hrací i pracovní plocha a je vhodně prostorově uspořádána. Vybavení, pomůcky i hračky odpovídají věku dětí, antropometrickým požadavkům, počtu dětí ve třídách a jsou zdravotně nezávadné. Všechny třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem, který umožňuje dětem půjčovat si samostatně většinu hraček a pomůcek. Hračky a pomůcky jsou pravidelně obměňovány a doplňovány. Děti se svými pracemi podílejí na výzdobě prostor školy.

   Hygienické i sanitární vybavení je na dobré úrovni. Velkou výhodou jsou samostatné ložnice. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světlo a stín, alergizující a jedovaté látky a rostliny apod.).

   V červenci 2017 proběhla v mateřské škole rekonstrukce střechy. Školní šatna byla vybavena novými šatními skříňkami a botníčky pro děti, na zakázku byl vyroben sušák na rukavice. Plánujeme zakoupení nových stolků a židlí do třídy  ,,Koťátek“. Byla zakoupena nová kuchyňská linka a myčka nádobí do přípravny jídel a dva nové vysavače. Pro větší bezpečnost při práci provozních zaměstnanců byla zakoupena profesionální čistička na mytí oken.

 Životospráva

    Dětem jsou podávány dvě svačiny, které připravuje kuchařka v MŠ, obědy jsou každý den dováženy v termoportech ze ZŠ Kukleny. Mateřská škola má svoji výdejnu, strava je udržována v odpovídající teplotě a kvalitě. Mezi jídly jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Pitný režim je zajištěn během celého dne.

   Dětem je umožňován každodenní pobyt venku. K těmto účelům je určena školní zahrada, která plně slouží pro rozmanité činnosti dětí. Využíváme také místní hřiště a konáme vycházky do okolí MŠ. Po obědě mají děti možnost odpočinku. Dětem s nižší potřebou spánku umožňujeme po kratší době odpočinku věnovat se klidovým činnostem. V mateřské škole jsou provozní pracovnice, které udržují interiér i exteriér mateřské školy v čistém a všem vyhovujícím příjemném stavu.

Psychohygiena

    Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou podle svých potřeb relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme vhodný adaptační režim. Během dne je zajištěn denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci.

   Rodiče mají možnost přivádět dítě do MŠ, po dohodě s vedoucí učitelkou, kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně venku (minimálně 2 hodiny dopoledne), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz -10°C, náledí, silný vítr nebo déšť, inverze apod.).

      Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb, všechny děti odpočívají  nejméně 30 min. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme náhradní nespací aktivity v klidovém koutku. Ke spánku nejsou děti nuceny.

     Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají jim v jejich uspokojování. Ve třídách jsou děti postupně vedeny k dodržování společně vytvořených pravidel, která jsou ve třídě vyvěšena (pomáhat ostatním, podělit se o hračku, dokončit započatou práci, nezapomínat, že každý má právo říci “NE“). Problémy se řeší okamžitě a včas.

     Vzdělávací nabídka odpovídá možnostem a schopnostem dítěte předškolního věku a jeho potřebám.

Psychosociální podmínky

    Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. V dětech je rozvíjen cit pro toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Převažuje metoda pozitivního hodnocení dětí, vytváření kladných vztahů založených na vzájemné důvěře. V dětech je vhodným způsobem posilována jejich sebedůvěra, samostatnost a schopnost nebát se vyjádřit svůj názor. Všichni pedagogové vedou děti k samostatnosti při práci, při řešení problémů a daných úkolů.

     Pedagogové se dostatečně věnují vzájemným vztahům mezi dětmi ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

Řízení mateřské školy

   Organizační řád školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnancům (náplň práce). Velký důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a kooperaci všech zaměstnanců. Spolupracujeme se zřizovatelem, ZŠ Kukleny, MŠ Markova, se školskými poradenskými zařízeními, místními organizacemi a rodiči. Tvorba ŠVP je výsledkem práce celého týmu. Různé evaluační nástroje nám pomáhají zdokonalovat náš vzdělávací program, využívat zpětnou vazbu a analýzu předchozích činností.  

  Zástupkyně ředitele průběžně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí úspěchy a motivuje zaměstnance k další práci. Provádí hospitace při výchovně vzdělávacích činnostech, kontroluje třídní dokumentaci a hodnotí kvalitu výchovně vzdělávací práce. Průběžně kontroluje kvalitu práce provozních zaměstnanců. Pravidelně organizuje pedagogické rady a provozní porady.

   Všechny pracovnice školy se aktivně podílí na chodu mateřské školy, její organizaci a výchově a vzdělávání dětí. Cílem je zajistit plynulý provoz školy, odpovídající úroveň pedagogické práce a všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte.

    Vnitřní informační systém:

– pedagogické rady

– provozní porady

– informační schůzky

– informační nástěnka v šatně zaměstnanců

     Vnější informační systém:

– informační nástěnky pro rodiče

– informační nástěnky pro veřejnost

– webové stránky mateřské školy

– facebook MŠ Plačice

– Den otevřených dveří

Organizace chodu školy

    Provozní doba školy:

          Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

   Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu děti v MŠ – při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tématických celků, které vycházejí z ŠVP a které na sebe úzce navazují. Využíváme situačního učení, respektujeme přání a potřeby jedince. Děti jsou vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací oblasti. Při práci s dětmi je zajištěna rovnováha činností řízených, spontánních i relaxačních. Jsou preferovány metody a formy výchovně vzdělávací práce, které respektují specifika dětí předškolního věku. Děti mají dostatek prostoru k vlastním i společným aktivitám a nejsou přetěžovány. Rodiče přivádí své děti do 8.30 hod, na základě předešlé domluvy však mohou rodiče přivést i odvést své dítě kdykoliv během dne.

      Interiér přizpůsobujeme potřebám dětí – pravidelně jej doplňujeme a obměňujeme. Děti se podílí svými výtvarnými a výtvarně pracovními výrobky na celkové estetické výzdobě mateřské školy.

      Vzdělávání dětí v mateřské škole se realizuje prostřednictvím týdenních plánů, vycházejících z integrovaných bloků zpracovaných ve ŠVP. Při práci s dětmi je kladen důraz na individuální a skupinové činnosti. Snahou pedagogů je připravit pro děti pestrý program, který jim dá dostatek příležitosti k dalšímu získávání vědomostí a dovedností. Rodiče jsou každodenně na nástěnce podrobně informování o probíhajícím vzdělávacím programu. V případě vzniklých problémů hledáme společné řešení (např. logopedická poradna, PPP).

Personální a pedagogické zajištění školy

     V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 2 provozní zaměstnankyně (uklízečka a školnice). Všechny učitelky mají předepsanou odbornou způsobilost, dvě mají SŠ a dvě VŠ vzdělání.

    Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby dětem byla zajištěna optimální péče. Učitelky se střídají po týdnu při ranní a odpolední službě. Při vycházkách, výletech a akcích mimo MŠ je vždy zajištěný dostatečný počet zaměstnanců pro dohled nad dětmi.   

    Učitelky pracují a jednají v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Nadále se vzdělávají formou samostudia a sledováním odborné literatury, pravidelně se účastní seminářů pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a o nových poznatcích informují své kolegyně. Ve škole mají k dispozici odbornou a dětskou literaturu, kterou využívají pro svoje sebevzdělání i pro práci s dětmi. Na požádání ji půjčují rodičům dětí. Při samostudiu využívají  spolupráce s místní knihovnou.

Výčet souběžných činností

Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin (viz přímá práce s dětmi, docházka učitelek). Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě:

–  ranní komunitní kruh

–  příprava na pobyt venku

–  pobyt venku

–  oběd

–  příprava na odpočinek

Spoluúčast rodičů na vzdělávání předškolních dětí

 • ve vztazích mezi učitelkami a rodiči navazujeme atmosféru oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti a respektu
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí

(včetně doby adaptačního procesu)

 • učitelky chrání soukromí rodiny (zachovávají mlčenlivost, jednají taktně)
 • společně se domlouváme na postupu při výchově a vzdělávání dětí
 • pořádáme společně divadelní představení, koncerty, tvořivá odpoledne, akce ,,Mámo, táto, pojď si hrát“, Mikulášskou a vánoční besídku, karneval, výlet, Den matek, Den dětí, hra „Poklad“, rozloučení s předškoláky
 • rodiče pomáhají MŠ – např. při sklizni ovoce, opravách hraček, poskytují drobné sponzorské dary, pořádají pro děti exkurze
 • učitelky podporují rodinnou výchovu, nabízejí poradenský servis (logopedie) i osvětové aktivity (časopisy, knihy), ale zdržují se poskytovat nevyžádané rady
 • informace pro rodiče jsou umístěny na nástěnkách na chodbě a v šatně dětí, na webových stránkách

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

   Podpůrná opatření prvního stupně

  Zástupkyně ředitele mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitel mateřské školy (pokud situaci vyhodnotí, že je potřebná) zpracuje plán pedagogické podpory (PLPP), ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej se zástupkyní ředitele školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí učitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (ŠPZ) za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

   PLPP poskytuje mateřské škole potřebné podklady i metodickou pomoc. Mateřská škola ho zpracovává na základě průběžného pozorování a diagnostiky dětí . Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování a naplňování plánu. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování se PLPP se vyhodnocuje. Pokud je zjištěno, že u dítěte nenastalo očekávané zlepšení, učitelé oznámí tuto skutečnost zástupkyni ředitele školy, a ta vše projedná se zákonným zástupcem dítěte, který kontaktuje ŠPZ. Škola poskytne ŠPZ zprávu o již poskytnuté pedagogické podpoře, ve které je uvedeno, jaká podpůrná opatření byla realizována a jak byla vyhodnocena. ŠPZ provede diagnostiku dítěte, a na jejím základě stanoví, zda je v kompetenci školy pokračovat v podpůrném opatření 1. stupně, nebo zda je třeba využít podpůrná opatření vyššího stupně podpory.

   Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

  Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. – 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí

poradenské pomoci ŠPZ dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení zástupkyně ředitele mateřské školy nebo OSPOD. Zástupkyně ředitele školy určí učitele odpovědného za spolupráci s ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami

  Zástupkyně ředitele školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně ihned po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Učitelé školy průběžně vyhodnocují poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně.. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. – 5. stupně nastane, pokud je z doporučení ŠPZ zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce.

   Organizační zabezpečení vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně zajišťuje Plán pedagogické podpory (PLPP) vypracovaný mateřskou školou, a pro děti s 2. – 5. stupněm podpory je zpracovaný v případě doporučení ŠPZ individuální vzdělávací plán (IVP).

     IVP zpracovává mateřská škola v případě doporučení ŠPZ s žádosti zákonného zástupce dítěte pro dítě od 2. stupně podpůrných opatření. IVP je zpracováván nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vypracovávají učitelé a za jeho vypracování zodpovídá zástupkyně ředitele školy. IVP obsahuje údaje o druzích a stupních podpůrných opatření poskytovaných dítěti. IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci s mateřskou školou.

     Učitelé se snaží o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti dítěte se speciálními potřebami – dosažení co nejvyšší samostatnosti, jeho učení, začlenění do kolektivu vrstevníků. Při práci s nimi používají vhodné metody a prostředky, které jsou v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními a uplatňují individuální přístup k dítěti. V případě potřeby učitelky spolupracují se školním psychologem a využívají služeb školských pedagogických zařízení. Při vzdělávání učitelé respektují jejich individuální zvláštnosti a potřeby. Naším cílem je kvalitní vzdělávání každého dítěte podle jeho možností a schopnosti s využíváním podpůrných opatření.

 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

   Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně  podpory.

     Mateřská škola se snaží zjistit mimořádné schopnosti ještě v předškolním věku, aby mohlo být dítě dále individuálně rozvíjeno. Vše je konzultováno se zákonnými zástupci a mateřská škola jim doporučí konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), která dle potřeby poskytne škole potřebné podklady i metodickou pomoc.

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky

   Dětem s OŠD je věnována zvýšená pozornost. Pravidelně jsou sledovány jejich pokroky v jednotlivých oblastech, jejich potřeby, úroveň vědomostí a dovedností jsou konzultovány s rodiči. Učitelky na základě doporučení ŠPZ pravidelně vypracovávají individuální plán práce (IVP), s dětmi pracují především na rozvoji grafomotoriky, sociálních vztahů a rozumových dovedností. Pokroky dítěte jsou pravidelně zaznamenávány v jeho portfoliu.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

    Dvouleté dítě má velkou potřebu aktivního pohybu a zároveň potřebuje častější odpočinek nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Rozdíly v psychomotorickém vývoji jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné. Proto již zde sledujeme pokroky konkrétního dítěte a neprovádíme vzájemné srovnávání dětí

    Dítěti zajišťujeme pravidelný režim, který v rámci provozních možností přizpůsobujeme potřebám dítěte (potřeba aktivního pohybu i odpočinku). Důsledně dbáme na to, aby dítě nebylo přetěžováno.  Dítě má dostatečný prostor pro učení hrou a učení zkušeností, zároveň však dbáme o jeho bezpečnost. Všechny děti vedeme k samostatnosti v oblasti sebeobsluhy. Jsou vytvořeny podmínky pro adaptaci dítěte, je mu umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty (oblíbená hračka, plyšová hračka na spaní). Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách či individuálně – podle potřeb a volby dětí. Umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, Samozřejmostí je individualizovaný přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou.

   Mateřská škola zajistila dostatečné množství didaktických hraček a pomůcek odpovídajících vzdělávacím potřebám a vývojovým možnostem dítěte mladšího tří let. Pro větší bezpečnost dětí bylo upevněno nové zábradlí u schodů ve vstupní chodbě do MŠ. V plánu máme pořízení zábradlí u schodů do ložnice.

Jazyková příprava pro děti s odlišným mateřským jazykem

  Mateřská škola vytváří podmínky pro poskytování jazykové přípravy pro děti s odlišným mateřským jazykem v povinném předškolním vzdělávání, jež vyplynula ze změny RVP PV v návaznosti na vyhlášku č.271/2021 Sb., která nabyla platnost 14. 7.2021 a kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Do RVP byla začleněna nová část týkající se podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka ( viz. nová podkapitola 8.4).  

    Jako materiál při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka jsou používány v rámci jazykové přípravy v povinném vzdělávání metodické materiály poskytnuté SPC, které lze využívat v rámci jazykové přípravy v povinném vzdělávání, ale i při individuální práci s dětmi s nedostatečnou znalostí jazyka již od nástupu dítěte do MŠ. U dětí zvyšujeme úroveň požadovaných dovedností a schopností v oblastech poslechu a mluvení s porozuměním a sociokulturních kompetencích. Věnujeme se praktickým ukázkám rozšiřování slovní zásoby a tvoření větných konstrukcí.

     Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem zaznamenáváme do třídní knihy a pravidelně konzultujeme jejich pokroky. Plánujeme zařadit do vzdělávání dětí podpůrný metodický materiál pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka – Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, které lze využívat v rámci jazykové přípravy v povinném vzdělávání.

Péče o zdraví dětí

     Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim a smysluplné střídání denních činností. Je dbáno na dodržování hygienických návyků, samostatnost při sebeobsluze, při jídle i při péči o vlastní tělo.

     Pedagogové zodpovídají za bezpečnost dětí při hrách a činnostech ve třídě i při pobytu venku, posilují jejich prosociální chování (vzájemná pomoc, spolupráce) a vhodnou komunikaci s vrstevníky i dospělými (učitelé, provozní zaměstnanci). Učitelé pravidelně provádí poučení dětí o bezpečnosti při různých činnostech. O poučení o bezpečnosti je vždy proveden záznam v třídní knize.

Spolupráce s městskou knihovnou v Plačicích a Kuklenách

    Vzhledem k umístění pobočky městské knihovny Hradec Králové přímo v budově mateřské školy je spolupráce velmi dobrá. Probíhá formou návštěv v obou knihovnách (v Plačicích i v Kuklenách), půjčováním knih pro děti předškolního věku a odborných knih a časopisů pro vzdělávání učitelek. Po domluvě s knihovnicí jsou pro děti pořádány besedy jak v knihovně v Plačicích, tak i v Kuklenách (získávání budoucích čtenářů).

    Knihovna v Kuklenách poskytuje také prostory pro výstavky dětských výtvarných prací a pro tablo předškoláků (prezentace školy na veřejnosti).

Spolupráce se ZŠ

        Děti mají možnost seznámit se s prostředím školy a s pedagogy při návštěvě 1. tříd před zápisem do základní školy, což napomáhá k lepší adaptaci budoucích prvňáčků. Pravidelně se zúčastňují akcí pořádaných v ZŠ Kukleny. Do MŠ se každý rok dochází seznamovat s budoucími školáky p. učitelky z 1. tříd ZŠ Kukleny a v mateřské škole se koná informační schůzka rodičů s ředitelem ZŠ Kukleny.

        Každoročně také děti vystupují na společných akcích se základní školou (adventní koncerty, koncert ke Dni matek). Jsou pravidelně zvány na akce základní školy – vánoční jarmark, karneval, sportovní dopoledne. Předškoláci spolu s rodiči mají možnost navštěvovat jednou za měsíc v základní škole klub pro předškoláky – ,,Kukleňáček“.

Spolupráce s rodiči, obcí a provozovatelem

     Podle aktuální nabídky chodí děti v obci na exkurze (řemesla, statek, hasiči, myslivci). Každý rok také probíhá nácvik evakuace ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a přijíždí sanitka rychlé záchranné pomoci ze Záchranné služby v Kuklenách, při ktreré si děti mohou prohlédnou její vybavení a přístroje.

     Rodiče se mohou aktivně účastnit akcí a činností v MŠ (vánoční besídka, karneval, Den matek, rozloučení s předškoláky, tvořivá odpoledne). Informace o chystaných akcích jsou pravidelně vyvěšovány na webu mateřské školy. Podle svých možností poskytují škole drobné sponzorské dary.

     Spolupráce s provozovatelem probíhá podle aktuálních potřeb mateřské školy.

Organizace dne

Organizace dne se přizpůsobuje potřebám dětí, rodičů a právě probíhajícímu vzdělávacímu

programu. Rodiče přivádějí děti do 8.30 hodin, pozdější příchody je třeba předem oznámit.

6.30 – 7.30          otevření mateřské školy

                           děti se scházejí v l. třídě (Sluníčka)

                           spontánní hry a činnosti dětí dle jejich volby a výběru

                           děti se rozcházejí do svých tříd  (2.třída – Koťátka)

7.30 – 8.30          pokračování ve spontánních hrách dle výběru dětí

                           komunitní kruh – společné přivítání dne

                           pohybové aktivity – řízené, spontánní

8.30 – 9.00          hygiena, svačina

9.00 – 9.30          skupinové či individuální činnosti nabízené a řízené učitelkou

                            příprava na pobyt venku

9.30 – 11.30         pobyt venku (vycházky, hry na školní zahradě)

                            za špatného počasí – pohybové aktivity v MŠ

11.30 – 12.00       hygiena, oběd 1.tř. Sluníčka

12.00 – 12.30       hygiena, oběd  2.tř. Koťátka

                            příprava na odpočinek

12.30 – 14.00      relaxace, poslech pohádek, odpočinek

14.00 – 14.30     vstávání, hygiena – svačina

14.30 – 16.30     spontánní hry na přání dětí

                          pohybové aktivity ve třídě, na zahradě

                         odchod domů

Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním režimu vyvážený.

Organizace vzdělávání

   Mateřská škola má dvě třídy – ,,Sluníčka“ pro mladší děti a ,,Koťátka“ pro děti starší. V každé třídě dvě pedagogické pracovnice pečují o 26 dětí. Jedna provozní pracovnice pracuje jako školnice a kuchařka, druhá jako uklízečka. Pro dítě se sluchovým postižením je k dispozici pedagogická asistentka. Všechny učitelky na jednotlivých třídách vypracovávají Třídní vzdělávací program a ve dvojici organizují výchovně vzdělávací práci.

 Charakteristika jednotlivých tříd:

1.třída – ,,Sluníčka“

          Třída „Sluníčka“ je vyčleněna nejmladší věkové kategorii. Jsou tu děti ve věku 2 – 4,5 roku. Děti se průběžně začleňují do kolektivu vrstevníků, poznávají nové kamarády, seznamují se se základními pravidly hygieny, stolování, chování, s okolním světem a přírodou.

         Pedagogické obsazení: Jarmila Hrdličková, Vojtěch Koudela

Název TVP:    ,,Krteček a jeho kamarádi´´

2 .třída – ,,Koťátka“

Třída „Koťátka“ je určena pro děti ve věku 4,5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky. Děti si zde upevňují a prohlubují své znalosti, schopnosti a dovednosti. Starší děti se hravou a přiměřenou formou připravují na vstup do ZŠ.

         Pedagogické obsazení: Bc. Petra Brokešová, Mgr. Ivana Kohoutová

                                                Petra Dostálová – asistentka pedagoga

         Název TVP:     ,,Rok s kocourem Modroočkem ´´

Provozní pracovnice:

        Lucie Rambousková – školnice, kuchařka

        Kamila Boříková – uklízečka

Metody a formy práce

 • metoda prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi
 • situační učení (v okamžiku, kdy je dítě potřebuje a chápe tak jejich smysl)
 • didakticky cílená činnost pedagogem přímo či nepřímo motivovaná (menší skupinka, individuální práce)
 • styl učení je založen na principu vzdělávací nabídky, individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • uplatňování integrovaného přístupu (vzdělávací bloky – široká škála aktivit)
 • individualizace (maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí)

Charakteristika vzdělávacího programu

Název vzdělávacího programu:

„POHÁDKOVÁ ŠKOLKA “

Hlavní myšlenkou programu je:  

 • navazování sociálních vztahu ve skupině, spolupráce, vzájemná pomoc a tolerance
 • rozvoj řeči, fantazie, představivosti
 • vytváření pohodového a přátelského prostředí v kolektivu
 • upevňování kladného vztahu k přírodě (ekologie)
 • podpora zdraví, bezpečí a pohody dětí

Program plní specifické cíle RVP PV:

Dítě a jeho tělo

 • vedení ke zdravým životním návykům a postojům
 • podpora fyzické pohody
 • učení sebeobslužným dovednostem
 • zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové a manipulační dovednosti

Dítě a jeho psychika

 • podpora duševní pohody
 • podpora psychické zdatnosti a odolnosti dítěte
 • rozvoj řeči a jazyka, intelektu
 • poznávání a učení
 • utváření vztahů dítěte k jinému dítěti a dospělému
 •  vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, empatie

Dítě a ten druhý

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytváření prosociálních postojů

Dítě a společnost

 • zapojení dítěte do společnosti, do života, do světa kultury a umění
 • přijímání základních společenských, morálních a estetických hodnot

Dítě a svět

 •  pěstovaní povědomí o okolním světě a jeho dění

Vzdělávací obsah

     Vzdělávací obsah je maximálně přizpůsoben vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Je tvořen čtyřmi integrovanými oblastmi, které jsou závazné a ze kterých vyplývají témata celoročního vzdělávacího bloku. Jedná se pouze o nabídku témat a podtémat – učitelky mohou některá vynechat, sloučit či nahradit doplňujícím tématem – podle potřeb dětí. Každé téma bude mít své konkrétní výstupy a dílčí kompetence.  

      Při práci s dětmi jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Další formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná. Všechny činnosti jsou založeny na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Obsah bloků vychází ze života dítěte a je pro něj zajímavý a užitečný.

     Společný název vzdělávacího obsahu:

,,Pohádkový rok“

Podzim

            ,, Podzim už je před vrátky, přináší nám pohádky“

Zima

           ,, Bílý sníh a bílá zima, s pohádkami je nám príma“

Jaro

          ,, Jaro už je tady, děti, pohádky za námi letí“

Léto

         ,, Zlaté léto, slunko hřeje, pohádka se na nás směje “

Tématické bloky v třídních programech směřují k dosažení očekávaných výstupů (klíčových

kompetencí) dle RVP PV:

Kompetence k učení

 •  dokáže vyvinout úsilí k učení, soustředí se na činnost
 • získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích
 • má základní poznatky o světě

Kompetence k řešení problému

 • známé a opakující se problémy řeší samostatně, náročnější s pomocí dospělého

Kompetence komunikativní

 •  sděluje své pocity, prožitky, nálady různými způsoby
 • vyjadřuje se souvisle ve vhodně formulovaných větách
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • využívá různých prostředků k získávání informací – knihy, DVD, PC

Kompetence  sociální a personální

 • je samostatné, má svůj názor, je ohleduplné, přijímá zdůvodnění povinnosti

Kompetence činnostní a občanské

–     má smysl pro povinnost, váží si práce druhých

–    dbá o osobní zdraví a bezpečí druhých, rozhoduje se svobodně

Integrovaný blok:

,, Podzim už je před vrátky, přináší nám pohádky “

Oblast poznání:  

 • naše školka a kamarádi (adaptace na MŠ, seznámení s prostředím, děti ve třídě)
 • věci kolem nás (barvy, tvary, rozměry, oblečení, hračky)
 • podzim v přírodě (počasí, rostliny, plody, volně žijící lesní zvířata, péče o životní prostředí)
 • ptáci (stěhovaví ptáci – odlet do teplých krajin)
 • podzimní ovoce a zelenina (druhy, využití, význam pro člověka)
 • dopravní prostředky (druhy, využití)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • získávání poznatků o lidském těle a jeho zdraví, seznamování

s funkčností vlastního těla

 • rozvoj manipulačních schopností – ovládání lžíce, příboru, nůžek,

správné držení kreslířského náčiní

 • rozvoj přirozených pohybových schopností dítěte
 • rozvoj tvořivé fantazie
 • rozvoj vztahů ve skupině, v rodině, v mateřské škole
 • rozvoj mluvního projevu, dovednost vyjádřit své pocity a dojmy
 • získávání povědomí o kladném vztahu k přírodě
 • získávání povědomí o tom, že lidé jsou součástí přírody

Očekávané výstupy:

 • začlenit se do třídy, adaptovat se na život v MŠ
 • zvládnout sebeobsluhu (samostatně se oblékat, obouvat, jíst, používat příbor, udržovat pořádek)
 • zachovávat správné držení těla
 • pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity
 • navazovat kontakty s dospělým
 • spolupracovat s dětmi
 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 • bránit se projevům násilí
 • rozvíjet a obohacovat hru podle představivosti a fantazie

Integrovaný blok:

,, Bílý sníh a bílá zima, s pohádkami je nám príma“

Oblast poznání:

 • časové vztahy (části dne, kdy co děláme)
 • zima v přírodě (charakteristika období, počasí,
 • zvířátka v zimě (přezimování zvířat, péče o zvířata)
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční zvyky a tradice (vánoční besídka, dárky)
 • lidské tělo (části těla, jejich funkce)
 • péče o zdraví (prevence nemocí a úrazů)
 • zimní sporty (druhy, bezpečnost při sportu)
 • knihy a umění (návštěvy knihovny, ilustrace knih, péče o knihy)
 • karneval (masky, karnevalový rej)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • získávání informací o životě v zimě, neživá příroda
 • získávání sebevědomí při samostatném vystupování, vyjadřování
 • seznamování s lidovými tradicemi a zvyky
 • seznamování s příběhy obohacujícími citový život dítěte
 • posilování dodržování pravidel chování ve skupině
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • získávání estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
 • rozvoj a zapojení všech smyslů

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v časových údajích v rámci dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)
 • dny v týdnu
 • orientace v  prostoru  (nahoře, dole, pod, nad, vedle, před, za, mezi…..)
 • rozlišovat roční období
 • přijmout tradici oslav
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků (Mikuláš, Vánoce)
 • zachytit a vyjádřit své prožitky
 • vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické a hudební nástroje
 • pojmenovat viditelné části těla včetně některých částí (koleno, loket…) a některé vnitřní

     orgány (srdce, žaludek, mozek apod.)

 Integrovaný blok:

,,Jaro už je tady, děti, pohádky za námi letí“

Oblast poznání:

 • domácí a hospodářská zvířata (hlavní znaky, užitek, mláďata)
 • jaro v přírodě (změny v přírodě – budíme zahradu, znaky jara)
 • jarní květiny (barvy, názvy)
 • ptáci (názvy, základní vlastnosti)
 • exotická zvířata (zvířata v ZOO)
 • Velikonoce (tradice, zvyky)
 • pracovní profese (co dělá moje maminka, tatínek)
 • lidské vztahy (členové rodiny, jejich funkce, Svátek matek)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj koordinace pohybu v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • seznamování s příběhy čtenými i vyprávěnými
 • posilování mezilidských vztahů v rodině a v mateřské škole
 • rozvoj kamarádství ve skupině dětí
 • získávání zkušeností při samostatném řešení problémů
 • osvojení si znalostí ke grafickému napodobování symbolů, písmen
 • posilování estetické a tvůrčí aktivity
 • poznávání a pochopení změn v přírodě
 • rozvoj aktivit v oblasti dopravy, bezpečnost v dopravních situacích
 • osvojení si základů práce na počítači

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v rolích a pravidlech společenských skupin (rodina, třída)
 • upevňovat užívání pravé či levé ruky
 • správné držení tužky
 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slov
 • porozumět slyšenému
 • rozlišovat některé obrazové symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)
 • projevit zájem o nové věci
 • spolupracovat s ostatními

Integrovaný blok:

,,Zlaté léto, slunko hřeje, pohádka se na nás směje“

Oblast poznání:  

 • zvířátka na poli, louce, v rybníku a moři (názvy, způsob života)
 • léto v přírodě (znaky léta, letní ovoce a květiny)
 • co děláme celý den (časové představy, typické činnosti)
 • Den dětí (děti celého světa, oslava Dne dětí)
 • materiály (rozlišování, praktické činnosti)
 • loučíme se se školičkou (rozloučení s předškoláky)
 • prázdniny a dovolená (co děláme o prázdninách)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • zvládnutí sebeobsluhy, dodržování hygienických návyků
 • rozvoj lokomočních dovedností, posilování koordinace ruky a oka
 • získávání základních znalostí o ekosystému
 • získávání znalostí o tom, co je dobře a špatně v dopravních situacích
 • seznamování s časovými pojmy a vztahy souvisejícími s denním řádem
 • získávání zkušeností při činnostech směřujících k prevenci úrazů
 • seznamování s číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou
 • seznamování s životem v blízkém okolí a ve městě
 • získávání informací o tom, že je svět pestrý, rozmanitý
 • osvojení si dovednosti být ohleduplný k druhému
 • seznamování s praktickými činnostmi, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními a umělými látkami a materiály

Očekávané výstupy:

 • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, písmo
 • kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat
 • znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku, na ulici
 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí
 • dokončit hru
 • zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívané předměty (sklo, papír, kov) i události
 • mít poznatky o své zemi
 • mít poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur
 • zvládat běžné činnosti, které se v MŠ opakují
 • znát, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat životní prostředí
 • pomáhat pečovat o životní prostředí

Nabídka rozšiřujících aktivit

Hra na sopránovou zobcovou flétnu – výuka probíhá jednou týdně, docházejí děti ze třídy Koťátek, zajišťuje p. uč. Kohoutová

Keramika práce s keramickou hlínou probíhá 1x za 14 dní, zajišťuje externí pracovnice

p. Janelová

Angličtinaelementární seznamování s cizím jazykem probíhá každé pondělí a čtvrtek (dvě skupiny), zajišťuje p. uč. Koudela

Plavecký kurz pro předškoláky –  kurz vedou zaměstnanci plavecké školy 1x týdně

 (září – prosinec, 11 lekcí). Děti doprovází učitelé, dopravu na plavecký výcvik zajišťuje autobus DP HK.

Lyžařský výcvik – organizuje lyžařská školička ,,Pohádkové lyžování“

Výtvarné a pracovní aktivity – práce na projektech a soutěžích zajišťují učitelky ve třídě Koťátek

Příprava na školuzajišťují učitelky ve třídě nejstarších dětí

Grafomotorická a psychomotorická cvičenízajišťují všechny učitelky na svých třídách

Divadelní představení   –  návštěva divadelních představení a koncertů v Hradci Králové, divadla v MŠ podle objednávky během celého školního roku (plán kulturních akcí – vyvěšeno na www stránkách a nástěnkách pro rodiče)

 Evaluační systém

  Všechny činnosti, které jsou součástí integrovaných bloků, průběžně vyhodnocujeme  během průběžně:

– z hlediska dětí – jejich zájem, aktivitu, dosažené výsledky,

– z pozice učitele – co se podařilo, co je potřeba procvičit, zda byly zvoleny vhodné metody, na co se příště zaměřit.

  Zároveň hodnotíme celý tematický celek a ze zjištěných výsledků vyvozujeme závěry pro další práci a činnosti v integrovaných blocích a tematických celcích.

  Mateřská škola má rozpracovaný vlastní evaluační systém, který zahrnuje tyto oblasti:

–  evaluaci na úrovni školy – výroční zpráva a vlastní hodnocení mateřské školy

– evaluaci na úrovni tříd – uspořádání herních koutků a center aktivit, vybavení školy, evaluace a sebereflexe učitelů a zaměstnanců školy

– evaluaci na úrovni přehledu a hodnocení výsledků a učebních pokroků dětí – záznamové listy, tabulky a přehledy o dětech

Na evaluaci se podílejí všechny zaměstnankyně mateřské školy. Cílem evaluace je ověřovat veškerou činnost školy, průběh a výsledky vzdělávání a následně zlepšovat kvalitu výchovně vzdělávací práce s dětmi.

Metody evaluace:      pozorování, rozhovory

                                    sledování vývoje dítěte

                              diagnostické záznamy o vývoji dítěte (kresba, pracovní listy)

Třídní evidence:       třídní kniha

                                   třídní vzdělávací program

                                   evidence docházky

                             pedagogická diagnostika

                             hodnocení a evaluace integrovaných bloků 

Metody evaluace spolupráce rodiny a MŠ:

                              rozhovory s rodiči, schůzky

                              akce pro veřejnost

                              tvořivá odpoledne s rodiči

Metody evaluace spolupráce rodiny a MŠ:

                              rozhovory s rodiči, schůzky

                              akce pro veřejnost

                              tvořivá odpoledne s rodiči

 Metoda:ZodpovídáTermínZáznam: 
Personální podmínky Provozní zabezpečení školy (rozpis přímé práce učitelů, souběžné činnosti, úvazky provozních zaměstnanců, řešení absencí)  analýza dokumentů, kontrola, rozhovoryzástupce ředitele školyčerven, pedagogická radazápis z pedagogické rady, výroční zpráva, hodnocení školy 
Finanční podmínky Hospodaření s finančními prostředky – zdroje financování MŠ (příjem, čerpání) – příspěvek na provoz od zřizovatele – příspěvek na ONIV od KÚ – úplata za vzdělávání  analýza dokumentů, kontrola, diskuzezástupce ředitele školy, hospodářka školyzáří, březen – pedagogická radapedagogická rada, hodnocení školy, výroční zpráva 
Materiální podmínky
– úroveň a kvalita zařízení a vybavení MŠ -dostatečnost vybavení a spotřebního materiálu  
rozhovor, kontrolazástupce ředitele, učitelé, školnicečerven, záříprovozní porada, pedagogická rada 
Psychohygienické podmínky dětí – denní režim – pitný režim -vyváženost spontánních a řízených činností – pobyt venku – stravování – nespavé aktivity
Vnější hodnocení     Vnitřní hodnocení  
                    kontrola, hospitace   pozorování, zpětná vazba                    zástupce ředitele školy, učitelé   zástupkyně ředitele, učitelé                    viz plán hospitací   průběžné sledování                    zápis z hospitace   bez zápisu 
Průběh vzdělávání Hodnocení pedagogů z hlediska úrovně pedagogické práce  rozhovor, pozorování, hospitacezástupce ředitele školyhospitace dle hospitačního plánuhospitační protokol 
Vlastní hodnocení učiitelů – sebehodnocení Posouzení své práce podle kritérií uvedených ve ŠVP  rozhovorzástupce ředitele školyčervenpísemný záznam 
Soulad TVP, ŠVP a RVP PV  diskuze, analýza dokumentů třídy a školyzástupce ředitele školy, učiteléleden, červenzápis z pedagogické rady, výroční zpráva 
Hodnocení integrovaných tematických celků (ITC)  rozhovory, evaluace třídních dokumentů, pozorování, hospitacezástupce ředitele školy, učitelépo ukončení každého ITC, plán hospitacípísemné hodnocení v TVP, hospitační protokol 
Pedagogická diagnostika, sledování individuálního rozvoje dětí  analýza dětských prací, pozorování, rozhovor s dítětemučiteléprůběžněformulář Pedagogická diagnostika 
Hodnocení cílových kompetencí  analýza dětských prací, pozorování, analýza dokumentace o dítětitřídní učiteléleden, červenpísemný záznam 
Metody a formy pedagogické práce
Vnější hodnocení       Vnitřní hodnocení      
    hospitace, pozorování, rozhovor   analýza dokumentů třídy, pozorování, zpětná vazba    zástupce ředitele školy     učitelé    plán hospitací       po ukončení ITC    hospitační protokol     písemné hodnocení v TVP

Hodnocení a evaluace zástupce ředitele školy

hodnotí práci učitelů při hospitacích i při každodenních návštěvách tříd. Má sestaven plán hospitací. Běžné režimové momenty řeší konzultacemi na pedagogických radách. O hospitacích jsou vedeny záznamy.

práci provozních zaměstnanců hodnotí průběžnými kontrolami na pracovišti

spolu s učiteli hodnotí individuální pokroky dětí na základě pozorování, rozhovorů s dětmi a rodiči

hodnotí vzdělávací práci celé školy (společně s učitelkami)

spolupracuje při kontrolách p. ředitele ze ZŠ Kukleny

provádí souhrnnou roční evaluaci na konci školního roku.

OBSAH

Identifikační údaje o mateřské škole

Charakteristika školy

Podmínky  vzdělávání :  Věcné vybavení

                                    Životospráva

                                    Psychohygiena

                                    Psychosociální podmínky

                                    Řízení školy

                                    Organizace vzdělávání

                                    Personální a pedagogické zajištění

                                    Spoluúčast rodičů

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky

Jazyková příprava pro děti s odlišným mateřským jazykem

Organizace vzdělávání

      Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah

Nabídka rozšiřujících aktivit

Evaluační systém

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny