ŠVP

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny

Pražská 198, 500 04  Hradec Králové

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Plačice

„Pohádková školka“

Program byl projednán na pedagogické poradě dne 28. 8. 2020.

Platnost programu je 3 roky.

Tento program může být v dalším období doplněn nebo obměněn.

Rozvíjen bude v jednotlivých třídách dle vlastní kreativity učitelek.

…………………………..                                 ………………………….

          ředitel školy                                                                   vedoucí učitelka

Identifikační údaje školy:

Název školy:                                 Základní škola a Mateřská škola

                                                         Hradec Králové – Kukleny

                                                         Pražská 198

                                            500 04  Hradec Králové

Adresa:                                       Mateřská škola Plačice

                                                          Ořechová 62

                                            500 04   Hradec Králové

Zřizovatel:                               Magistrát města Hradec Králové

                                                        odbor školství, volnočasových aktivit dětí a mládeže

                                                        tř. ČSA 408

                                           502 00 Hradec Králo

Ředitel školy:                              Mgr. Martin Hušek

Vedoucí učitelka:                  Mgr. Ivana Kohoutová

Mobil:                                    605 532 397

Provoz MŠ:                                 6.30 – 16.30 hod

Mobil  MŠ:                             725 818 397

e-mail:                                   msplacice@msplacice.cz

1.tř. „Sluníčka“   –                  26 dětí (2 – 4,5 r.)

2.tř. „Koťátka“   –                  26 dětí (4,5 – 6 r.)

Číslo jednací:                             09/2018

Platnost dokumentu:                od  1. 9. 2020

Zpracovala:                              Mgr. Ivana Kohoutová a kolektiv učitelek MŠ Plačice

Charakteristika mateřské školy

     Mateřská škola Plačice sídlí v jednopatrové budově bývalé základní školy. Škola je dvoutřídní s celodenním provozem a s kapacitou 52 dětí. V přízemí budovy se nachází 1. třída ,,Sluníčka“ pro děti ve věku 2  – 4 roky, sociální zařízení, přípravna jídla, kancelář školy, šatna dětí, sklad nábytku a pobočka městské knihovny Hradec Králové. V mezipatře je ložnice l. třídy se sociálním zařízením a šatna učitelek. V prvním patře je 2. třída ,,Koťátka“ pro děti ve věku 4 – 6 (7) let s hernou, sociálním zařízením, ložnice 2. třídy a sklad prádla.

    V roce 2010 byla provedena modernizace sociálního zařízení ve třídě „Koťátek“. V roce 2012 proběhla výměna všech oken v budově. V září 2014 byl do obou tříd zakoupen nový dětský nábytek. V roce 2016 byla provedena kompletní výměna střechy. V roce 2020 byla provedena výměna topení v celé budově, bylo vybudováno zahradní WC pro děti a opravena podezdívka kolem celé budovy.

    Škola je obklopena velkou zahradou s ovocnými a okrasnými stromy. Vybavena je dvěma pískovišti, průlezkou, skluzavkou, vláčkem, zahradním domečkem a dvěma houpadly. V roce 2015 byla na zahradě instalována houpačka – hnízdo a byly doplněny chybějící dopadové plochy. V roce 2016 byly na zahradě instalovány nové herní prvky (lodička, tunel) a prvky pro environmentální výchovu (hmyzí domeček a pexeso, domek na přírodniny), byla provedena oprava pískovišť. V zahradním domečku je sklad hraček, které děti využívají k sportovním aktivitám (fotbalové branky, míče, švihadla) a ke hře na pískovišti. Terén je travnatý a dobře udržovaný, ovocné stromy umožňují dětem pozorovat a ochutnávat ovoce.

    Všechna zařízení tříd i zahrady splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů a jsou pravidelně kontrolována revizními techniky. Strava je dovážena ze školní kuchyně ZŠ – Kukleny v odpovídajících nádobách a dbá se na její správnou teplotu při vydávání. V mateřské škole jsou připravovány svačiny a umývá se zde nádobí.

Filozofie školy

   Děti v naší mateřské škole nesoutěží, ale učí se spolupracovat a být si navzájem kamarády. Naším cílem je umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytváříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a položení základů  celoživotního vzdělávání. Uznáváme hlavní roli rodiny v rozvoji dítěte, a proto maximálně spolupracujeme s rodiči. Podporujeme rodičovskou iniciativu a společně hledáme, jak pomoci konkrétnímu dítěti a jeho rodině v náročné životní situaci (případná integrace problémového či postiženého dítěte).

Naše motto: „ Jsem samostatný a otevřený všemu novému.“

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

   Třídy jsou dostatečně velké, odpovídají hygienickým normám pro daný počet dětí. V každé třídě je hrací i pracovní plocha a je vhodně prostorově uspořádána. Vybavení, pomůcky i hračky odpovídají věku dětí, antropometrickým požadavkům, počtu dětí ve třídách a jsou zdravotně nezávadné. Všechny třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem, který umožňuje dětem půjčovat si samostatně většinu hraček a pomůcek. Hračky a pomůcky jsou pravidelně obměňovány a doplňovány. Děti se svými pracemi podílejí na výzdobě prostor školy.

   Hygienické i sanitární vybavení je na dobré úrovni. Velkou výhodou jsou samostatné ložnice. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světlo a stín, alergizující a jedovaté látky a rostliny apod.).

   V červenci 2017 proběhla v mateřské škole rekonstrukce střechy. Školní šatna byla vybavena novými šatními skříňkami a botníčky pro děti, na zakázku byl vyroben susák na rukavice. Plánujeme zakoupení nových stolků a židlí do třídy  ,,Koťátek“ a novou kuchyňskou linku do přípravny jídel.

 Životospráva

    Dětem jsou podávány dvě svačiny, které připravuje kuchařka v MŠ, obědy jsou každý den dováženy v termoportech ze ZŠ Kukleny.  Mateřská škola má svoji výdejnu, strava je udržována v odpovídající teplotě a kvalitě. Mezi jídly jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Pitný režim je zajištěn během celého dne.

   Dětem je umožňován každodenní pobyt venku. K těmto účelům je určena školní zahrada, která plně slouží pro rozmanité činnosti dětí. Využíváme také místní hřiště a konáme vycházky do okolí MŠ. Po obědě mají děti možnost odpočinku. Dětem s nižší potřebou spánku umožňujeme po kratší době odpočinku věnovat se klidným činnostem. V mateřské škole jsou provozní pracovnice, které udržují interiér i exteriér mateřské školy v čistém a všem příjemném stavu.

Psychohygiena

    Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou podle svých potřeb relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme vhodný adaptační režim. Během dne je zajištěn denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci.

   Rodiče mají možnost přivádět dítě do MŠ, po dohodě s vedoucí učitelkou, kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně venku (minimálně 2 hodiny dopoledne), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz -10°C, náledí, silný vítr nebo déšť, inverze apod.).

      Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb, všechny děti odpočívají  nejméně 30 min. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme náhradní nespací aktivity v klidovém koutku. Ke spánku nejsou děti nuceny.

     Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají jim v jejich uspokojování. Ve třídách jsou děti postupně vedeny k dodržování společně vytvořených pravidel, která jsou ve třídě vyvěšena (pomáhat ostatním, podělit se o hračku, dokončit započatou práci, nezapomínat, že každý má právo říci “NE“). Problémy se řeší okamžitě a včas.

     Vzdělávací nabídka odpovídá možnostem a schopnostem dítěte předškolního věku a jeho potřebám.

Psychosociální podmínky

    Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. V dětech je rozvíjen cit pro toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Převažuje metoda pozitivního hodnocení dětí, vytváření kladných vztahů založených na vzájemné důvěře. V dětech je vhodným způsobem posilována jejich sebedůvěra, samostatnost a schopnost nebát se vyjádřit svůj názor. Všichni pedagogové vedou děti k samostatnosti při práci, při řešení problémů a daných úkolů.

     Pedagogové se dostatečně věnují vzájemným vztahům mezi dětmi ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

Řízení mateřské školy

   Všechny pracovnice školy se aktivně podílí na chodu mateřské školy, její organizaci a výchově a vzdělávání dětí. Cílem je zajistit plynulý provoz školy, odpovídající úroveň pedagogické práce a všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte.

   Vedoucí učitelka provádí hospitace při výchovně vzdělávacích činnostech, kontroluje třídní dokumentaci a hodnotí kvalitu výchovně vzdělávací práce. Průběžně kontroluje kvalitu práce provozních zaměstnanců. Pravidelně organizuje pedagogické a provozní porady.

   Informační systém:

 1. Zaměstnanci – informační schůzky, pedagogické a provozní porady (5x za rok)¨
 2. Rodiče – každodenní komunikace při předávání dětí, nástěnky v šatnách, webové stránky MŠ Plačice, schůzky s rodiči (3x za rok)
 3. Veřejnost – www stránky, Den otevřených dveří, prezentace školy při společenských akcích v ZŠ Kukleny, prezentace na výtvarných soutěžích

Organizace chodu školy

    Provozní doba školy:

          Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

   Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu děti v MŠ – při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tématických celků, které vycházejí z ŠVP a které na sebe úzce navazují. Využíváme situačního učení, respektujeme přání a potřeby jedince. Děti jsou vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací oblasti. Při práci s dětmi je zajištěna rovnováha činností řízených, spontánních i relaxačních. Jsou preferovány metody a formy výchovně vzdělávací práce, které respektují specifika dětí předškolního věku. Děti mají dostatek prostoru k vlastním i společným aktivitám a nejsou přetěžovány. Rodiče přivádí své děti do 8.30 hod, na základě předešlé domluvy však mohou rodiče přivést i odvést své dítě kdykoliv během dne.

Interiér přizpůsobujeme potřebám dětí – pravidelně jej doplňujeme a obměňujeme. Děti se podílí svými výtvarnými a výtvarně pracovními výrobky na celkové estetické výzdobě mateřské školy.

      Vzdělávání dětí v mateřské škole se realizuje prostřednictvím týdenních plánů, vycházejících z integrovaných bloků zpracovaných ve ŠVP. Při  práci s dětmi je kladen důraz na individuální a skupinové činnosti. Snahou pedagogů je připravit pro děti pestrý program, který jim dá dostatek příležitosti k dalšímu získávání vědomostí a dovedností. Rodiče jsou každodenně na nástěnce podrobně informování o probíhajícím vzdělávacím programu. V případě vzniklých problémů hledáme společné řešení (např. logopedická poradna, PPP).

Personální a pedagogické zajištění školy

     V mateřské škole pracují 4 učitelky a 2 provozní zaměstnankyně (uklízečka a školnice). Všechny učitelky mají předepsanou odbornou způsobilost, jedna má SŠ a tři VŠ vzdělání.

Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby dětem byla zajištěna optimální péče. Učitelky se střídají po týdnu při ranní a odpolední službě. Při vycházkách, výletech a akcích mimo MŠ je vždy zajištěný dostatečný počet zaměstnanců pro dohled nad dětmi.   

    Učitelky pracují a jednají v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Nadále se vzdělávají formou samostudia a sledováním odborné literatury, pravidelně se účastní seminářů pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a o nových poznatcích informují své kolegyně. Ve škole mají k dispozici odbornou a dětskou literaturu, kterou využívají pro svoje sebevzdělání i pro práci s dětmi. Na požádání ji půjčují rodičům dětí.

Spoluúčast rodičů na vzdělávání předškolních dětí

 • ve vztazích mezi učitelkami a rodiči navazujeme atmosféru oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti a respektu
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí

(včetně doby adaptačního procesu)

 • učitelky chrání soukromí rodiny (zachovávají mlčenlivost, jednají taktně)
 • společně se domlouváme na postupu při výchově a vzdělávání dětí
 • pořádáme společně divadelní představení, koncerty, tvořivá odpoledne, akce ,,Mámo, táto, pojď si hrát“, Mikulášskou a vánoční besídku, karneval, výlet, Den matek, Den dětí, hra „Poklad“, rozloučení s předškoláky
 • rodiče pomáhají MŠ –  např. při sklizni ovoce, opravách hraček, poskytují drobné sponzorské dary, pořádají pro děti exkurze
 • učitelky podporují rodinnou výchovu, nabízejí poradenský servis (logopedie) i osvětové aktivity (časopisy, knihy), ale zdržují se poskytovat nevyžádané rady
 • informace pro rodiče jsou umístěny na nástěnkách na chodbě a v šatně dětí, na webových stránkách

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

    Dětem se speciálními potřebami je věnována zvýšená péči dle jejich potřeb, s ohledem na možnosti učitelek a ostatní děti ve třídě. Je sledován jejich vývoj v jednotlivých oblastech a činnosti jsou nastaveny tak, aby i tyto děti mohly zažívat pocity úspěchu a radosti z vykonaných činností. Při práci jsou využívány názorné pomůcky a pracovní listy. V případě potřeby probíhá spolupráce učitelek s PPP a učitelkami jiných škol.

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky

   Dětem s OŠD je věnována zvýšená pozornost. Pravidelně jsou sledovány jejich pokroky v jednotlivých oblastech, jejich potřeby, úroveň vědomostí a dovedností jsou konzultovány s rodiči. Učitelky pravidelně vypracovávají individuální plán práce, s dětmi pracují především na rozvoji grafomotoriky, sociálních vztahů a rozumových dovedností. Pokroky dítěte jsou pravidelně zaznamenávány v jeho portfoliu.

 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

     Dětem ve věku od dvou do tří let je zajišťován hlavně stálý denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla. Jsou vytvořeny podmínky pro adaptaci dítěte, je mu umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty (oblíbená hračka, plyšová hračka na spaní). Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách či individuálně – podle potřeb a volby dětí. Samozřejmostí je individualizovaný přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou.

    Pro větší bezpečnost dětí bylo upevněno nové zábradlí u schodů ve vstupní chodbě do MŠ a v plánu je zakoupení nových šatních skříněk s dostatečným úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.

Péče o zdraví dětí

     Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim a smysluplné střídání denních činností. Je dbáno na dodržování hygienických návyků, samostatnost při sebeobsluze, při jídle i při péči o vlastní tělo.

     Pedagogové zodpovídají za bezpečnost dětí při hrách a činnostech ve třídě i při pobytu venku, posilují jejich prosociální chování (vzájemná pomoc, spolupráce) a vhodnou komunikaci s vrstevníky i dospělými (učitelky, provozní zaměstnanci).

Spolupráce s městskou knihovnou v Plačicích a Kuklenách

    Vzhledem k umístění pobočky městské knihovny Hradec Králové přímo v budově mateřské školy je spolupráce velmi dobrá. Probíhá formou návštěv v obou knihovnách (v Plačicích i v Kuklenách), půjčováním knih pro děti předškolního věku a odborných knih a časopisů pro vzdělávání učitelek. Po domluvě s knihovnicí jsou pro děti pořádány besedy jak v knihovně v Plačicích, tak i v Kuklenách (získávání budoucích čtenářů).

    Knihovna v Kuklenách poskytuje také prostory pro výstavky dětských výtvarných prací a pro tablo předškoláků (prezentace školy na veřejnosti).

Spolupráce se ZŠ

        Děti mají možnost seznámit se s prostředím školy a s pedagogy při návštěvě 1. tříd před zápisem do základní školy, což napomáhá k lepší adaptaci budoucích prvňáčků. Pravidelně se zúčastňují akcí pořádaných v ZŠ Kukleny. Do MŠ se každý rok dochází seznamovat s budoucími školáky p. učitelky z 1. tříd ZŠ Kukleny a v mateřské škole se koná informační schůzka rodičů s ředitelem ZŠ Kukleny.

        Každoročně také děti vystupují na společných akcích se základní školou (adventní koncerty, koncert ke Dni matek). Jsou pravidelně zvány na akce základní školy – karneval, sportovní dopoledne. Předškoláci spolu s rodiči mají možnost navštěvovat jednou za měsíc v základní škole klub pro předškoláky – ,,Kukleňáček“.

Spolupráce s rodiči, obcí a provozovatelem

     Podle aktuální nabídky chodí děti v obci na exkurze (řemesla, statek, hasiči, myslivci).

     Rodiče se mohou aktivně účastnit akcí a činností v MŠ (vánoční besídka, karneval, Den matek, rozloučení s předškoláky, tvořivá odpoledne). Informace o chystaných akcích jsou pravidelně vyvěšovány na webu mateřské školy. Podle svých možností poskytují škole drobné sponzorské dary.

     Spolupráce s provozovatelem probíhá podle aktuálních potřeb mateřské školy.

Organizace dne

Organizace dne se přizpůsobuje potřebám dětí, rodičů a právě probíhajícímu vzdělávacímu

programu. Rodiče přivádějí děti do 8.30 hodin, pozdější příchody je třeba předem oznámit.

6.30 – 7.30          otevření mateřské školy

                           děti se scházejí v l. třídě (Sluníčka)

                           spontánní hry a činnosti dětí dle jejich volby a výběru

                           děti se rozcházejí do svých tříd  (2.třída – Koťátka)

7.30 – 8.30          pokračování ve spontánních hrách dle výběru dětí

                           komunitní kruh – společné přivítání dne

                           pohybové aktivity – řízené, spontánní

8.30 – 9.00          hygiena, svačina

9.00 – 9.30          skupinové či individuální činnosti nabízené a řízené učitelkou

                            příprava na pobyt venku

9.30 – 11.30         pobyt venku (vycházky, hry na školní zahradě)

                            za špatného počasí – pohybové aktivity v MŠ

11.30 – 12.00       hygiena, oběd 1.tř. Sluníčka

12.00 – 12.30       hygiena, oběd  2.tř. Koťátka

                            příprava na odpočinek

12.30 – 14.00      relaxace, poslech pohádek, odpočinek

14.00 – 14.30     vstávání, hygiena – svačina

14.30 – 16.30     spontánní hry na přání dětí

                          pohybové aktivity ve třídě, na zahradě

                         odchod domů

Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním režimu vyvážený.

Organizace vzdělávání

   Mateřská škola má dvě třídy – ,,Sluníčka“ pro mladší děti a ,,Koťátka“ pro děti starší. V každé třídě dvě pedagogické pracovnice pečují o 26 dětí. Jedna provozní pracovnice pracuje jako školnice a kuchařka, druhá jako uklízečka. Všechny učitelky na jednotlivých třídách vypracovávají Třídní vzdělávací program a ve dvojici organizují výchovně vzdělávací práci.

 Charakteristika jednotlivých tříd:

1.třída – ,,Sluníčka“

          Třída „Sluníčka“ je vyčleněna nejmladší věkové kategorii. Jsou tu děti ve věku 2 – 4,5 roku. Děti se průběžně začleňují do kolektivu vrstevníků, poznávají nové kamarády, seznamují se se základními pravidly hygieny, stolování, chování, s okolním světem a přírodou.

         Pedagogické obsazení: Mgr. Ivana Kohoutová, Mgr. Jana Komárková

                                                Petra Dostálová – pedagogický asistent

Název TVP:    ,,Se sluníčkem tam a zpátky

                       do světa i do pohádky´´

2 .třída – ,,Koťátka“

Třída „Koťátka“ je určena pro děti ve věku 4,5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky. Děti si zde upevňují a prohlubují své znalosti, schopnosti a dovednosti. Starší děti se hravou a přiměřenou formou připravují na vstup do ZŠ.

         Pedagogické obsazení: Bc. Petra Brokešová, Jarmila Hrdličková

         Název TVP:     ,,Koťata poznávají svět ´´

Provozní pracovnice:

        Lucie Rambousková – školnice, kuchařka

        Kamila Boříková – uklízečka

Metody a formy práce

 • metoda prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi
 • situační učení (v okamžiku, kdy je dítě potřebuje a chápe tak jejich smysl)
 • didakticky cílená činnost pedagogem přímo či nepřímo motivovaná (menší skupinka, individuální práce)
 • styl učení je založen na principu vzdělávací nabídky, individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • uplatňování integrovaného přístupu (vzdělávací bloky – široká škála aktivit)
 • individualizace (maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí)

Charakteristika vzdělávacího programu

Název vzdělávacího programu:

„POHÁDKOVÁ ŠKOLKA “

Hlavní myšlenkou programu je:  

 • navazování sociálních vztahu ve skupině, spolupráce, vzájemná pomoc a tolerance
 • rozvoj řeči, fantazie, představivosti
 • vytváření pohodového a přátelského prostředí v kolektivu
 • upevňování kladného vztahu k přírodě (ekologie)
 • podpora zdraví, bezpečí a pohody dětí

Program plní specifické cíle RVP PV:

Dítě a jeho tělo

 • vedení ke zdravým životním návykům a postojům
 • podpora fyzické pohody
 • učení sebeobslužným dovednostem
 • zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové a manipulační dovednosti

Dítě a jeho psychika

 • podpora duševní pohody
 • podpora psychické zdatnosti a odolnosti dítěte
 • rozvoj řeči a jazyka, intelektu
 • poznávání a učení
 • utváření vztahů dítěte k jinému dítěti a dospělému
 •  vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, empatie

Dítě a ten druhý

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytváření prosociálních postojů

Dítě a společnost

 • zapojení dítěte do společnosti, do života, do světa kultury a umění
 • přijímání základních společenských, morálních a estetických hodnot

Dítě a svět

 •  pěstovaní povědomí o okolním světě a jeho dění

Vzdělávací obsah

     Vzdělávací obsah je maximálně přizpůsoben vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Je tvořen čtyřmi integrovanými oblastmi, které jsou závazné a ze kterých vyplývají témata celoročního vzdělávacího bloku. Jedná se pouze o nabídku témat a podtémat – učitelky mohou některá vynechat, sloučit či nahradit doplňujícím tématem – podle potřeb dětí. Každé téma bude mít své konkrétní výstupy a dílčí kompetence.  

      Při práci s dětmi jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Další formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná. Všechny činnosti jsou založeny na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Obsah bloků vychází ze života dítěte a je pro něj zajímavý a užitečný.

     Společný název vzdělávacího obsahu:

,,Pohádkový rok“

Podzim

            ,, Podzim už je před vrátky, přináší nám pohádky“

Zima

           ,, Bílý sníh a bílá zima, s pohádkami je nám príma“

Jaro

          ,, Jaro už je tady, děti, pohádky za námi letí“

Léto

         ,, Zlaté léto, slunko hřeje, pohádka se na nás směje “

Tématické bloky v třídních programech směřují k dosažení očekávaných výstupů (klíčových

kompetencí) dle RVP PV:

Kompetence k učení

 •  dokáže vyvinout úsilí k učení, soustředí se na činnost
 • získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích
 • má základní poznatky o světě

Kompetence k řešení problému

 • známé a opakující se problémy řeší samostatně, náročnější s pomocí dospělého

Kompetence komunikativní

 •  sděluje své pocity, prožitky, nálady různými způsoby
 • vyjadřuje se souvisle ve vhodně formulovaných větách
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • využívá různých prostředků k získávání informací – knihy, DVD, PC

Kompetence  sociální a personální

 • je samostatné, má svůj názor, je ohleduplné, přijímá zdůvodnění povinnosti

Kompetence činnostní a občanské

–     má smysl pro povinnost, váží si práce druhých

–    dbá o osobní zdraví a bezpečí druhých, rozhoduje se svobodně

Integrovaný blok:

,, Podzim už je před vrátky, přináší nám pohádky “

Oblast poznání:  

 • naše školka a kamarádi (adaptace na MŠ, seznámení s prostředím, děti ve třídě)
 • věci kolem nás (barvy, tvary, rozměry, oblečení, hračky)
 • podzim v přírodě (počasí, rostliny, plody, volně žijící lesní zvířata, péče o životní prostředí)
 • ptáci (stěhovaví ptáci – odlet do teplých krajin)
 • podzimní ovoce a zelenina (druhy, využití, význam pro člověka)
 • dopravní prostředky (druhy, využití)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • získávání poznatků o lidském těle a jeho zdraví, seznamování

s funkčností vlastního těla

 • rozvoj manipulačních schopností – ovládání lžíce, příboru, nůžek,

správné držení kreslířského náčiní

 • rozvoj přirozených pohybových schopností dítěte
 • rozvoj tvořivé fantazie
 • rozvoj vztahů ve skupině, v rodině, v mateřské škole
 • rozvoj mluvního projevu, dovednost vyjádřit své pocity a dojmy
 • získávání povědomí o kladném vztahu k přírodě
 • získávání povědomí o tom, že lidé jsou součástí přírody

Očekávané výstupy:

 • začlenit se do třídy, adaptovat se na život v MŠ
 • zvládnout sebeobsluhu (samostatně se oblékat, obouvat, jíst, používat příbor, udržovat pořádek)
 • zachovávat správné držení těla
 • pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity
 • navazovat kontakty s dospělým
 • spolupracovat s dětmi
 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 • bránit se projevům násilí
 • rozvíjet a obohacovat hru podle představivosti a fantazie

Integrovaný blok:

,, Bílý sníh a bílá zima, s pohádkami je nám príma“

Oblast poznání:

 • časové vztahy (části dne, kdy co děláme)
 • zima v přírodě (charakteristika období, počasí,
 • zvířátka v zimě (přezimování zvířat, péče o zvířata)
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční zvyky a tradice (vánoční besídka, dárky)
 • lidské tělo (části těla, jejich funkce)
 • péče o zdraví (prevence nemocí a úrazů)
 • zimní sporty (druhy, bezpečnost při sportu)
 • knihy a umění (návštěvy knihovny, ilustrace knih, péče o knihy)
 • karneval (masky, karnevalový rej)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • získávání informací o životě v zimě, neživá příroda
 • získávání sebevědomí při samostatném vystupování, vyjadřování
 • seznamování s lidovými tradicemi a zvyky
 • seznamování s příběhy obohacujícími citový život dítěte
 • posilování dodržování pravidel chování ve skupině
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • získávání estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
 • rozvoj a zapojení všech smyslů

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v časových údajích v rámci dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)
 • dny v týdnu
 • orientace v  prostoru  (nahoře, dole, pod, nad, vedle, před, za, mezi…..)
 • rozlišovat roční období
 • přijmout tradici oslav
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků (Mikuláš, Vánoce)
 • zachytit a vyjádřit své prožitky
 • vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické a hudební nástroje
 • pojmenovat viditelné části těla včetně některých částí (koleno, loket…) a některé vnitřní

     orgány (srdce, žaludek, mozek apod.)

 Integrovaný blok:

,,Jaro už je tady, děti, pohádky za námi letí“

Oblast poznání:

 • domácí a hospodářská zvířata (hlavní znaky, užitek, mláďata)
 • jaro v přírodě (změny v přírodě – budíme zahradu, znaky jara)
 • jarní květiny (barvy, názvy)
 • ptáci (názvy, základní vlastnosti)
 • exotická zvířata (zvířata v ZOO)
 • Velikonoce (tradice, zvyky)
 • pracovní profese (co dělá moje maminka, tatínek)
 • lidské vztahy (členové rodiny, jejich funkce, Svátek matek)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj koordinace pohybu v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • seznamování s příběhy čtenými i vyprávěnými
 • posilování mezilidských vztahů v rodině a v mateřské škole
 • rozvoj kamarádství ve skupině dětí
 • získávání zkušeností při samostatném řešení problémů
 • osvojení si znalostí ke grafickému napodobování symbolů, písmen
 • posilování estetické a tvůrčí aktivity
 • poznávání a pochopení změn v přírodě
 • rozvoj aktivit v oblasti dopravy, bezpečnost v dopravních situacích
 • osvojení si základů práce na počítači

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v rolích a pravidlech společenských skupin (rodina, třída)
 • upevňovat užívání pravé či levé ruky
 • správné držení tužky
 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slov
 • porozumět slyšenému
 • rozlišovat některé obrazové symboly a porozumět jejich významu a funkci
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)
 • projevit zájem o nové věci
 • spolupracovat s ostatními

Integrovaný blok:

,,Zlaté léto, slunko hřeje, pohádka se na nás směje“

Oblast poznání:  

 • zvířátka na poli, louce, v rybníku a moři (názvy, způsob života)
 • léto v přírodě (znaky léta, letní ovoce a květiny)
 • co děláme celý den (časové představy, typické činnosti)
 • Den dětí (děti celého světa, oslava Dne dětí)
 • materiály (rozlišování, praktické činnosti)
 • loučíme se se školičkou (rozloučení s předškoláky)
 • prázdniny a dovolená (co děláme o prázdninách)
 • a další dle volby učitelky

Vzdělávací cíle:

 • zvládnutí sebeobsluhy, dodržování hygienických návyků
 • rozvoj lokomočních dovedností, posilování koordinace ruky a oka
 • získávání základních znalostí o ekosystému
 • získávání znalostí o tom, co je dobře a špatně v dopravních situacích
 • seznamování s časovými pojmy a vztahy souvisejícími s denním řádem
 • získávání zkušeností při činnostech směřujících k prevenci úrazů
 • seznamování s číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou
 • seznamování s životem v blízkém okolí a ve městě
 • získávání informací o tom, že je svět pestrý, rozmanitý
 • osvojení si dovednosti být ohleduplný k druhému
 • seznamování s praktickými činnostmi, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními a umělými látkami a materiály

Očekávané výstupy:

 • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, písmo
 • kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat
 • znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku, na ulici
 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí
 • dokončit hru
 • zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívané předměty (sklo, papír, kov) i události
 • mít poznatky o své zemi
 • mít poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur
 • zvládat běžné činnosti, které se v MŠ opakují
 • znát, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat životní prostředí
 • pomáhat pečovat o životní prostředí

Nabídka rozšířených činnosti

Hra na zobcovou flétnu – výuka probíhá jednou týdně, docházejí děti ze třídy Koťátek, zajišťuje p. uč. Kohoutová

Keramika práce s keramickou hlínou probíhá 1x za 14 dní, zajišťuje p. uč. Janelová

Angličtinaelementární seznamování s cizím jazykem probíhá každé úterý a čtvrtek, zajišťuje p. uč.Kadečková ze ZŠ Kukleny

Plavecký kurz pro předškoláky –  kurz vedou zaměstnanci plavecké školy 1x týdně

 (září – prosinec, 11 lekcí). Děti doprovází naše p. učitelky – autobus do centra HK.

Výtvarné a pracovní aktivity – práce na projektech a soutěžích zajišťují učitelky ve třídě Koťátek

Příprava na školuzajišťují učitelky ve třídě nejstarších dětí

Grafomotorická a psychomotorická cvičenízajišťují všechny učitelky na svých třídách

Divadelní představení   –  návštěva divadelních představení a koncertů v Hradci Králové, divadla v MŠ podle objednávky během celého školního roku (plán kulturních akcí – vyvěšeno na www stránkách a nástěnkách pro rodiče)

 EVALUAČNÍ SYSTÉM 

 Cílem evaluace je ověřovat veškerou činnost školy, průběh a výsledky vzdělávání a následně zlepšovat kvalitu výchovně vzdělávací práce s dětmi.

 • ve vztahu k dítěti – pedagogická diagnostika (pravidelné doplňování)
 • ve vztahu k pedagogům – kontrola a hodnocení práce pedagogů, hospitace

Metody evaluace:      pozorování, rozhovory

                                    sledování vývoje dítěte

                              diagnostické záznamy o vývoji dítěte (kresba, pracovní listy)

Třídní evidence:       třídní kniha

                                   třídní vzdělávací program

                                   evidence docházky

                             pedagogická diagnostika

                             hodnocení a evaluace integrovaných bloků 

Metody evaluace spolupráce rodiny a MŠ:

                              rozhovory s rodiči, schůzky

                              akce pro veřejnost

                              tvořivá odpoledne s rodiči

Hodnocení a evaluace vedoucí učitelky

 • hodnotí práci pedagogů při hospitacích i při každodenních návštěvách tříd. Má sestaven plán hospitací. Běžné režimové momenty řeší konzultacemi na pedagogických radách. O hospitacích jsou vedeny záznamy.
 • práci provozních zaměstnanců hodnotí průběžnými kontrolami na pracovišti
 • spolu s učitelkami hodnotí individuální pokroky dětí na základě pozorování, rozhovorů s dětmi a rodiči
 • hodnotí vzdělávací práci celé školy (společně s učitelkami)
 • spolupracuje při kontrolách p. ředitele ze ZŠ Kukleny
 • provádí souhrnnou roční evaluaci na konci školního roku.

OBSAH

Identifikační údaje o mateřské škole

Charakteristika školy

Podmínky  vzdělávání :  Věcné vybavení

                                    Životospráva

                                    Psychohygiena

                                    Psychosociální podmínky

                                    Řízení školy

                                    Organizace vzdělávání

                                    Personální a pedagogické zajištění

                                    Spoluúčast rodičů

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Organizace vzdělávání

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah

Nabídka rozšířených činností

Evaluační systém

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny