Oznamovatel

Vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen Zákon), zavedla Základní a Mateřská škola Kukleny vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům školy a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací, samostatnou výdělečnou činností, výkonem funkce člena orgánu právnické osoby nebo jinou obdobnou činností, dozvěděli o protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon, nebo právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU)

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Pokud se tedy při výkonu své práce setkáte s jakýmkoliv jednáním, které může ohrozit zájmy školy (korupce, podvádění, porušení zásad dobré veřejné správy, ohrožení dobrého jména města a školy, hrozba finanční škody) nebo Vaše osobní zájmy (šikana, obtěžování), pak se neváhejte na nás obrátit. Garantujeme naprostou diskrétnost a anonymitu.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Alena Poživilová.

Možnosti podání oznámení:
Všechny níže uvedené kanály jsou organizačně a technicky zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k odhalení totožnosti podatele ani k přístupu neoprávněné osoby k obsahu podání.

A) prostřednictvím webového formuláře:
  b) osobně na základní škole kukleny nebo písemně na adresu:

  Základní a Mateřská škola Kukleny
  Pražská 198, 500 04, Hradec Králové 4

  c)   telefonicky: +420  495 535 592 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
  d)   e-mailem: oznamovatel@zskukleny.cz
  e)   osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání
  může
        proběhnout i mimo úřední hodiny)
  f)   podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému
        Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

  Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném
  protiprávním jednání,
  a)   které má znaky trestného činu nebo přestupku,
  b)   nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené  zákonem,
  c)   a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou
  obdobnou  činností.

  Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí celá řada činností tak,
  aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců v pracovněprávním vztahu a dalších osob,
  jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné,
  členové orgánů právnických osob, dobrovolníci, stážisté a další.

  Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
  a)   informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem 
        České republiky, zejm. svrchovanost, územní celistvost, vnitřní pořádek, životy a zdraví osob,
        bezpečnostní operace, bojeschopnost ozbrojených sil,
  b)   informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
  c)   informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních
        v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

  Ochrana oznamovatele
  Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno
  takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností
  a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování
  podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání
  v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.
  Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona, pokud měli oprávněné důvody se
  domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel
  nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz
  uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např.
  kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž
  společníkem je oznamovatel atd.).

  Postup příslušné osoby po podání oznámení
  a)   příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona,
        o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
  b)   příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné
        kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí
        podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým  orgánům nebo jiným věcně
        příslušným orgánům veřejné moci, 
  c)   o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele
        do 30 dnů od vyrozumění ode dne přijetí oznámení.

  Potřebujete více informací ?
  Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
  Původní webové stránky Kontaktní údaje
  Škola, která dává smysl
  Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny