Cirkulární škola

CIRKULÁRNÍ ŠKOLA (cirkulární ekonomika)

Doba covidová přináší i některé příležitosti, které by se v konkurenci běžných provozních problémů na svět prodíraly daleko pomaleji. Vedle nástupu digitalizace výuky a tím ohromného vzestupu znalostí vyučujících v této oblasti, nám doba urychlila nástup elektronických ŽK (od září 2021), přiměla nás posílit wifi síť na škole, nakoupit novou techniky. Vše, do čeho jsme investovali čas a finance, následně využijeme při zvyšování kvality a efektivity naší práce. Výrazným způsobem se uspíšil i náběh konceptu cirkulární školy, který za běžného provozu pouze doutnal. Nyní jsme v Kuklenách připraveni řídit školu v oblasti nákupu výrobků, služeb a odpadového hospodářství po vzoru udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.

Jsme školou, která má v záhlaví snahu dělat věci tak, aby dávaly smysl. Ohleduplný přístup ke společnosti, přírodě v rovině s udržitelným ekonomickým růstem nám smysl dává.

V tomto článku bychom Vám rádi představili, kroky, které v Kukelnách realizujeme nebo se chystáme realizovat na poli cirkularity.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Jedná se o soubor návyků, doporučení, které do společnosti prezentují různé organizace jako je EU, OSN, MPSV nebo neziskový sektor. Cíl je společný, ohleduplně se chovat k přírodě, šetřit primární zdroje surovin, neznečišťovat, řešit problematiku hladu, chudoby, rovnosti nebo přijímat společenskou odpovědnost. Jsou to vlastně kroky, které by nám měly, být všem známe, ale není nikdy na škodu si je připomenout a stále připomínat.

Do řízení a života školy pevně zakotvit rovnost, odpovědnost, kladný vztah k přírodě, pomoc potřebným… nám smysl dává.

CIRKULARNÍ EKONOMIKA

Pokud se udržitelný rozvoj, zabývá společenskou odpovědností, rovností, přístupem k přírodě, který jí nepoškozuje a chrání jí, tak cirkulární ekonomika cílí především na odpadové hospodářství. Nejlepší odpad je takový, který nevznikne. Pokud ano, je třeba pro něj najít využití, případě zabezpečit jeho recyklaci tak, aby materiál obsažený ve výrobku, nebyl slepě likvidován (spalován, sládkován), ale pokud je to možné, opět využit pro výrobu nového, kvalitního výrobku.

Celý princip cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) je možné nejlépe ukázat na příkladu igelitové tašky:

 • igelitová taška, několikrát použitá, již pozbyla své funkčnosti, došlo k jejímu vytřídění do plastového odpadu,
 • na třídící lince byla taška spolu s dalšími vybrána a po úpravě (lisování do balíku) odeslána ke zpracování,
 • zpracovatel tašky upravil na malé kousky, zbavil nečistot a vyrobil z nich granulát, který následně prodal výrobci igelitových tašek,
 • výrobce granulát zahřál a na vytlačovacím stroji z nich vyrobil igelitovou tašku, kterou si můžeme zakoupit a znovu používat

Stejný postup plánujeme používat na výrobu pytlů do košů na tříděný odpad. Snahou je vytvářet uzavřené cykly, kdy použitý materiál, je opět přepracován do nového výrobku, opraven, repasován, aniž by musel vznikat odpad. Nejedná se vždy pouze o odpady (plast, papír, kov, sklo), elektroniku (servis), nábytek (repase), ale i třeba o listí nebo trávu, kterou lze kompostovat na školním pozemku a následně ve formě již vzniklého kompostu používat k úpravě zeleně v našich venkovních prostorách.

Za lídry v cirkulární ekonomice lze považovat Nizozemsko nebo Japonsko. Česká republika na tom není příliš dobře. Proč by neměly Kukleny jít příkladem a popostrčit ČR o kousek dopředu

cirkularita (cirkulární škola) dává SMYSL, … tím zapadá a podporuje koncept našich škol

CO MÁME NASTAVENO

 • KODEX NÁKUPU – učíme se odpovědnému zadávání. Nechceme zachraňovat svět, ale máme zájem spolupracovat na zakázkách malého rozsahu s lokálními podnikateli a dbát na udržitelnost. Obecně stanovovat kritéria veřejných zakázek tak, aby jediným kritériem nebyla cena, ale i podíl práce chráněných dílen, pracovně znevýhodněných občanů, dodržování bezpečnosti práce, nákup kvalitních, recyklovatelných výrobků, výrobků vyrobených z druhotných materiálů, známý podnikatelský řetězec, malá produkce odpadu, certifikace ohleduplné výroby, výrobku, zboží, či služby. Chceme vědět, jak je nakládáno s naším odpadem.
 • PAPÍR – u nás pouze v udržitelném modu. Cílem je odstranit papír z našich „černých popelnic“ a snížit jeho spotřebu (zavést domácí úkoly v online platformě, snížit spotřebu papíru na tisk). Třídí se nemastný, potravinami neznečištěný papír. Základní kontejner je součástí každé třídy. Do něj patří noviny, časopisy, čtvrtky, sešity. Karton je tříděn zvlášť v separačních hnízdech v každé budově. Spolupracujeme, s lokální firmou zabývající nakládáním s odpadním papírem. Punc udržitelnosti má i využívání recyklovaného papíru (dodavatelem je česká firma) na škole – sešity, žákovské knížky, barevné papíry, čtvrtky, papíry do většiny tiskáren. Výrobky jsou opatřeny EU Ekoznačkou. Starší tiskárny a kopírky, které neumožňují tisk na recyklovatelný papír, po jejich dosloužení nahradíme stroji, které zabezpečí v Kuklenách tisk pouze na recyklovaný papír.
 • PLAST – částečně v cirkulárním stavu. Základní kontejner je ve třídách, vedle plastů do něj patří i tetrapaky. Do cirkulárního řešení na naší škole patří plast LDPE (nízkohustotní polyethylen – hovorově igelit), označen pomocí čísla 4 v recyklačním trojúhelníku. Kontejner – žlutý s polepem příkladů fólií, které do něj patří, je umístěn v přízemí historické budovy a v respiriu I. stupně. Jsme domluveni s firmou, která od nás igelit odebere, přetaví v granulát a vyrobí pro nás pytle do odpadkových košů a do košů na tříděný odpad, které po použití opět pošleme zpět k přepracování.
 • TONERY cirkulární řešení. Škola spolupracuje s firmou na odkup prázdných tonerů, která je zároveň repasuje a vyrábí z nich nové. Tyto repasované tonery jsou vyráběné dle daných norem oboru, některé vlastní certifikaci Modrý anděl, Severskou labuť (ekoznačky). Naplněné tonery jsou v případě, potřeby nakoupeny zpět do provozu ZŠ, MŠ, či ŠJ. Sběrná nádoba je v zádveří vstupu do školy dostupná i pro žáky.
 • ELEKTROODPAD, ZÁŘIVKYudržitelné východisko. Zde máme dvě spolupracující firmy. Velký elektroodpad odváží lokální chráněná dílna z hradeckého letiště, škola se touto spolupráci snaží podpořit lokální zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním na trhu práce. Drobný elektroodpad, zářivky, CD, DVD odváží jeden z kolektivních systému na elektrozařízení. Drobný elektroodpad má sběrnou nádobu v zádveří žákovského vchodu.
 • BATERIEudržitelné řešení. Na sběru spolupracujeme s projektem zabývající se sběrem prázdných baterií. Sebrané baterie jsou přetříděny podle druhu a následně předávány zpracovatelům k materiálovému využití. Zelený, papírový box je umístěn v zádveří žákovského vchodu.
 • KOVOVÉ OBALY – udržitelný výsledek. Převážně z tenkostěnného hliníku, ale i železné. Šedé, plechové kontejnery jsou u pánských toalet na obou patrech historické budovy, před každou šatnou ve sportovní hale i na I. stupni. Čekají na prázdné kovové obaly, které jsou následně vykupovány místí firmou zabývající se zpracováním kovového odpadu.
 • DŘEVO, SKLO – na škole nejsou specializované kontejnery. Když provoz školy vyprodukuje danou komoditu, odkládá se u „mobilní plechové boudy“, která se nachází naproti oknům žákovské kuchyňky.
 • JEDLÉ OLEJE – plná cirkularita. Provoz ŠJ má podepsánu smlouvu s firmou, která od nás olej odkoupí. Firma z něj následně vyrábí maziva, ředidla, oleje do motorových pil, která využijeme i v provozu školy.
 • SBĚR OBLEČENÍ PRO CHARITUudržitelný rozvoj. Žákovský parlament organizuje pravidelně v podzimních měsících sběr oblečení pro charitu.
 • KOMPOSTOVÁNÍcirkulární cesta. Část rostlinného odpadu ze školních pozemků je kompostována, zbylá část je odvážena při svozech rostlinového komunálního odpadu. Použitý kompost bude použit na zahradnické úpravy v rámci pozemků ZŠ.

Zapojení žáků je v této fázi ve formě upevňování návyku třídění odpadu. Ne všechny kontejnery jsou ve třídách. Má to svůj důvod, v reálném životě bude správné třídění, udržitelné chování, cirkularita vždy vyžadovat Vaše zapojení, Vaši energii, Vaši spoluúčast – tak proč tento návyk nezískat již na ZŠ Kukleny.

Martin Hušek

Zdroj obrázku: INCIEN, z.ú. (www.incien.org/cirkularni-ekonomika)

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny