Projekty

Projekt „Cvičení v tělocvičně ZŠ“

Jde o dlouhodobý projekt celé MŠ, kdy každá třída pravidelně každý měsíc navštíví tělocvičnu ZŠ Kukleny. 

Pod vedením učitelek se seznamují s cvičením s drobným náčiním a na tělovýchovném nářadí. Společně si zahrají sportovní a pohybové hry. Vede děti k všestranným pohybovým dovednostem.

Záměry projektu:

 • vytvářet u dětí kladný vztah k pohybu, ke sportu
 • získat povědomí o zdraví
 • dbát o své zdraví, předcházet nemocem
 • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku těla
 • zdokonalovat manipulační a pohybové dovednosti
 • zvládnout koordinaci těla a lokomoční dovednosti
 • seznámit se s náčiním v tělocvičně

Projekt probíhá na obou třídách.

Projekt „S knížkou za dobrodružstvím“

Na základě spolupráce s dětským oddělením knihovny Kukleny vedeme děti k vybudování pozitivního vztahu ke knížce a četbě. Paní knihovnice nás seznámí s prostředím knihovny, vždy má pro děti připravený zábavný tematicky zaměřený program a přirozenou formou vede děti k práci s knihou. Pokud je to možné, zapůjčí nám některé knihy do MŠ, aby si je děti mohly celý měsíc prohlížet, a po měsíci při další návštěvě knihy vrátíme a vyměníme za nové. Vedeme tak děti k návyku si věci nejen půjčovat, ale také vracet.

V rámci projektu chceme navštívit také městskou knihovnu v centru města.

Záměry projektu:

 • vztah ke knize
 • prohlížení knih, četba, vyprávění příběhů
 • poznání prostor knihovny
 • vybudování návyku mít knihu jako součást života
 • budování předčtenářské gramotnosti
 • půjčování a vracení knih
 • správná manipulace s knihou, jemná motorika

 „Máme rádi přírodu“

Projekt je zaměřený na environmentální výchovu. V průběhu roku chceme spolupracovat s rodinami dětí, zapojit děti a členy rodiny do sbírání plodů stromů a keřů za účelem vytvoření zásob pro zvířátka na období zimy. Při pobytu venku budeme také sbírat a tvořit zásobu kaštanů, žaludů, šípků, slunečnic, atd. Přírodniny využijeme pro krmení zvířat ve volné přírodě – spolupráce s Mysliveckým spolkem. Nasbírané přírodniny také využijeme jako výtvarný a tvořivý materiál při našich hrách a činnostech, při společných dílnách s rodiči.

Během roku plánujeme navštívit les, ale i vodní toky, u kterých žijí zvířátka.

Záměry projektu:

 • získat povědomí o živé a neživé přírodě
 • všímat si jevů a dějů ročních období
 • vytvářet pozitivní vztah k přírodě, chránit ji
 • seznámit se s volně žijícími živočichy, ptáky a jejich životními podmínkami, potřebami
 • vytvářet společné hodnoty, krmítka a budky pro ptáky
 • spolupracovat s rodinou

Projekt probíhá celoročně na obou třídách.

Projekt ENV – „Bylinková zahrádka“

Environmentální projekt zahrnuje činnosti dětí v přírodě, umožňuje jim starat se o byliny, rostliny na malé zahrádce, záhonu, pozorovat jak rostou, přivonět, ochutnávat je.

Záměry projektu:

 • seznámit děti s místem a prostředím kde žijí, získat pozitivní vztah k němu
 • vytvářet elementární povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • vykonávat jednoduché činnosti v péči o přírodu, o okolí, manipulační činnosti
 • uvědomit si důležitost ochrany živé a neživé přírody
 • rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

Projekt probíhá celoročně, při pobytu venku, při dopoledních vycházkách, při hrách venku v odpoledních hodinách.

Projekt „Zdravé mlsání“

Jde o dlouhodobý projekt celé MŠ, kdy při oslavách místo bonbónů budeme mlsat ovoce. Do projektu jsou zapojeni rodiče. Z přinesených jablek, hrušek, švestek a dalšího i sezónního ovoce vytvoříme lákavé kousky na mlsání čerstvého ovoce, nebo je nasušíme na chutné a zdravé „křížaly“. Přesně tak, jak to lidé dříve dělali, když nebyly bonbóny.

Záměry projektu:

 • navázat spolupráci s rodinou
 • získat povědomí o zdravé výživě
 • zpřesnit rozlišování všemi smysly
 • zdokonalit koordinaci ruky a oka, manipulační činnosti
 • uvědomit a pojmenovat své pocity při dávání a dostávání

Projekt probíhá na obou třídách při oslavách narozenin a svátku dětí.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny