Projekty

Projekt „Malá technická univerzita“

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP. Mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině. Program probíhá v MŠ pod vedením vyškolených p. učitelek.

Záměr projektu:

 • rozvíjet pozitivní vztah k technickým oborům
 • rozvoj samostatnosti, ale také práci ve skupině
 • rozvoj logického myšlení, prostorového vnímání a jemné motoriky

Projekt „Malá digitální univerzita“

Projekt se zaměřuje na digitální vzdělávání dětí v mateřských školách. Klade důraz na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), na koberci a prožitkem. Při aktivitách s dětmi je využíván i programovatelný robot Cubetto. Projekt pomáhá dětem uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního věku svět informačních a komunikačních technologií.

Záměr projektu:

 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • rozvoj logického myšlení
 • rozvoj samostatnosti, ale také práci ve skupině
 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • koncentrace pozornosti a vnímání

Projekt „Zipyho kamarádi“

Jedná se o projekt zaměřený na rozvoj copingových strategií, tedy strategií zvládání obtížných životních situací a rozvoj sociálních dovedností. Každý modul uvádí příběh dvojčat Lenky a Tondy, jejich strašilky Zipyho a dalších kamarádů a spolužáků. Tonda s Lenkou nastupují do první třídy, kde si hledají nové kamarády, řeší šikanu, vztah ke škole a panu učiteli, oni či jejich kamarádi prožívají různé starosti doma…

Záměr projektu:

 • učí děti poznat dobré řešení, které jim pomůže, ale zároveň nikomu neublíží, to je hlavní myšlenkou projektu

Projekt „Moře emocí s Ferdou“

Projekt je zaměřen na emočně-sociální rozvoj dětí. Během roku se budeme věnovat 8 základním emocím (důvěra, hněv, osamocení, radost, smutek, strach, zvědavost, žárlivost) pomocí různých her a příběhů. Mimo jiné budeme pracovat s knihou Ferda a jeho mouchy, jejíž součástí je plyšový žabák Ferda a mouchy, které vyjadřují jednotlivé emoce.Přehled programu:

říjen – úvodní hodina
listopad – radost
prosinec – smutek
leden – osamocení
únor – strach
březen – žárlivost
duben – hněv
květen – zvědavost
červen – důvěra

Záměr projektu:

 • rozvoj schopnosti rozpoznávat emoce jako budování nezbytného předpokladu pro další sociální a emoční rozvoj dítěte.

Projekt „Cvičení v tělocvičně ZŠ“

Jde o dlouhodobý projekt celé MŠ, kdy každá třída pravidelně každý měsíc navštíví tělocvičnu ZŠ Kukleny. 

Pod vedením učitelek se seznamují s cvičením s drobným náčiním a na tělovýchovném nářadí. Společně si zahrají sportovní a pohybové hry. Vede děti k všestranným pohybovým dovednostem.

Záměry projektu:

 • vytvářet u dětí kladný vztah k pohybu, ke sportu
 • získat povědomí o zdraví
 • dbát o své zdraví, předcházet nemocem
 • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku těla
 • zdokonalovat manipulační a pohybové dovednosti
 • zvládnout koordinaci těla a lokomoční dovednosti
 • seznámit se s náčiním v tělocvičně

Projekt probíhá na obou třídách.

Projekt „S knížkou za dobrodružstvím“

Na základě spolupráce s dětským oddělením knihovny Kukleny vedeme děti k vybudování pozitivního vztahu ke knížce a četbě. Paní knihovnice nás seznámí s prostředím knihovny, vždy má pro děti připravený zábavný tematicky zaměřený program a přirozenou formou vede děti k práci s knihou. Pokud je to možné, zapůjčí nám některé knihy do MŠ, aby si je děti mohly celý měsíc prohlížet, a po měsíci při další návštěvě knihy vrátíme a vyměníme za nové. Vedeme tak děti k návyku si věci nejen půjčovat, ale také vracet.

V rámci projektu chceme navštívit také městskou knihovnu v centru města.

Záměry projektu:

 • vztah ke knize
 • prohlížení knih, četba, vyprávění příběhů
 • poznání prostor knihovny
 • vybudování návyku mít knihu jako součást života
 • budování předčtenářské gramotnosti
 • půjčování a vracení knih
 • správná manipulace s knihou, jemná motorika

 „Máme rádi přírodu“

Projekt je zaměřený na environmentální výchovu. V průběhu roku chceme spolupracovat s rodinami dětí, zapojit děti a členy rodiny do sbírání plodů stromů a keřů za účelem vytvoření zásob pro zvířátka na období zimy. Při pobytu venku budeme také sbírat a tvořit zásobu kaštanů, žaludů, šípků, slunečnic, atd. Přírodniny využijeme pro krmení zvířat ve volné přírodě – spolupráce s Mysliveckým spolkem. Nasbírané přírodniny také využijeme jako výtvarný a tvořivý materiál při našich hrách a činnostech, při společných dílnách s rodiči.

Během roku plánujeme navštívit les, ale i vodní toky, u kterých žijí zvířátka.

Záměry projektu:

 • získat povědomí o živé a neživé přírodě
 • všímat si jevů a dějů ročních období
 • vytvářet pozitivní vztah k přírodě, chránit ji
 • seznámit se s volně žijícími živočichy, ptáky a jejich životními podmínkami, potřebami
 • vytvářet společné hodnoty, krmítka a budky pro ptáky
 • spolupracovat s rodinou

Projekt probíhá celoročně na obou třídách.

Projekt ENV – „Bylinková zahrádka“

Environmentální projekt zahrnuje činnosti dětí v přírodě, umožňuje jim starat se o byliny, rostliny na malé zahrádce, záhonu, pozorovat jak rostou, přivonět, ochutnávat je.

Záměry projektu:

 • seznámit děti s místem a prostředím kde žijí, získat pozitivní vztah k němu
 • vytvářet elementární povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • vykonávat jednoduché činnosti v péči o přírodu, o okolí, manipulační činnosti
 • uvědomit si důležitost ochrany živé a neživé přírody
 • rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

Projekt probíhá celoročně, při pobytu venku, při dopoledních vycházkách, při hrách venku v odpoledních hodinách.

Projekt „Zdravé mlsání“

Jde o dlouhodobý projekt celé MŠ, kdy při oslavách místo bonbónů budeme mlsat ovoce. Do projektu jsou zapojeni rodiče. Z přinesených jablek, hrušek, švestek a dalšího i sezónního ovoce vytvoříme lákavé kousky na mlsání čerstvého ovoce, nebo je nasušíme na chutné a zdravé „křížaly“. Přesně tak, jak to lidé dříve dělali, když nebyly bonbóny.

Záměry projektu:

 • navázat spolupráci s rodinou
 • získat povědomí o zdravé výživě
 • zpřesnit rozlišování všemi smysly
 • zdokonalit koordinaci ruky a oka, manipulační činnosti
 • uvědomit a pojmenovat své pocity při dávání a dostávání

Projekt probíhá na obou třídách při oslavách narozenin a svátku dětí.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny