Projekty

„Šikula“

Projekt Šikula je zaměřen na přípravu a rozvoj dětí v oblasti čtenářské gramotnosti, předmatematické gramotnosti, grafomotorice, komunikačních dovednostech, vizuální percepci, vizuomotorice, sluchové percepci. Zaměřuje se na všechny oblasti důležité pro bezproblémový vstup do školy. Vede děti k samostatnosti, trpělivosti, soustředěnosti, učí je řešit situace, úkoly a problémy různými způsoby.

Záměry projektu:

 • vytvářet u dětí elementární poznatky důležité před nástupem do ZŠ
 • rozvíjet u dětí soustředění a pozornost – setrvat a dokončit úkol
 • grafomotorické dovednosti, vizuomotorická koordinace, správný úchop tužky
 • pohybové dovednosti
 • logické myšlení a úvahy
 • soustředění a vytrvalost při plnění úkolu.

Projekt je zaměřen na děti ze třídy Motýlů.

Krajina slov“

V projektu Krajina slov pracujeme s metodikou zaměřenou na podporu jazykových schopností vytvořenou prof. Elkoninem. Projekt Krajina slov slouží k rozvoji fonematického uvědomování, které má svou nezastupitelnou roli v procesu osvojování si dovednosti čtení.

Ovládnutím fonematického uvědomovaní, dítě pochopí, že slova mají kromě významu také zvukovou formu, kterou tvoří řetězec plynule vyslovených za sebou jdoucích hlásek. Na rozdíl od tradičních přístupů ke čtení – analyticko-syntetické a globální metody – tato metoda učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury v mluvené řeči, tedy bez poznání písmen. V rámci projektu Krajina slov se děti učí uvědomovat si slabikovou strukturu slov, hláskovou strukturu slov, jako například identifikování hlásek ve slově ve správném pořadí, hláskovou analýzu a syntézu, schopnost manipulovat s hláskami (přidat, odebrat, spočítat, změnit pořadí apod.), samohlásky, souhlásky a dvojhlásky a rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky.

Způsob práce s dětmi vychází především z díla ruského psychologa Vygotského a z jeho konceptu „zóny nejbližšího vývoje“. Podstata této koncepce spočívá v tom, že si dítě s pomocí druhého člověk poradí i s úkoly, na které by samo nestačilo. Dítě k tomu využívá procesy, které zatím nejsou zralé, nicméně jsou již v procesu zrání. S pomocí dospělého člověka na ně tedy již „dosáhne“ a je schopné úkol splnit. 

Projekt je zaměřen na děti ze třídy Motýlů.

Projekt „Cvičení v tělocvičně ZŠ“

Jde o dlouhodobý projekt celé MŠ, kdy každá třída pravidelně každý měsíc navštíví tělocvičnu ZŠ Kukleny. 

Pod vedením učitelek se seznamují s cvičením s drobným náčiním a na tělovýchovném nářadí. Společně si zahrají sportovní a pohybové hry. Vede děti k všestranným pohybovým dovednostem.

Záměry projektu:

 • vytvářet u dětí kladný vztah k pohybu, ke sportu
 • získat povědomí o zdraví
 • dbát o své zdraví, předcházet nemocem
 • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku těla
 • zdokonalovat manipulační a pohybové dovednosti
 • zvládnout koordinaci těla a lokomoční dovednosti
 • seznámit se s náčiním v tělocvičně

Projekt probíhá na obou třídách.

Projekt „S knížkou za dobrodružstvím“

Na základě spolupráce s dětským oddělením knihovny Kukleny vedeme děti k vybudování pozitivního vztahu ke knížce a četbě. Paní knihovnice nás seznámí s prostředím knihovny, vždy má pro děti připravený zábavný tematicky zaměřený program a přirozenou formou vede děti k práci s knihou. Pokud je to možné, zapůjčí nám některé knihy do MŠ, aby si je děti mohly celý měsíc prohlížet, a po měsíci při další návštěvě knihy vrátíme a vyměníme za nové. Vedeme tak děti k návyku si věci nejen půjčovat, ale také vracet.

V rámci projektu chceme navštívit také městskou knihovnu v centru města.

Záměry projektu:

 • vztah ke knize
 • prohlížení knih, četba, vyprávění příběhů
 • poznání prostor knihovny
 • vybudování návyku mít knihu jako součást života
 • budování předčtenářské gramotnosti
 • půjčování a vracení knih
 • správná manipulace s knihou, jemná motorika

 „Máme rádi přírodu“

Projekt je zaměřený na environmentální výchovu. V průběhu roku chceme spolupracovat s rodinami dětí, zapojit děti a členy rodiny do sbírání plodů stromů a keřů za účelem vytvoření zásob pro zvířátka na období zimy. Při pobytu venku budeme také sbírat a tvořit zásobu kaštanů, žaludů, šípků, slunečnic, atd. Přírodniny využijeme pro krmení zvířat ve volné přírodě – spolupráce s Mysliveckým spolkem. Nasbírané přírodniny také využijeme jako výtvarný a tvořivý materiál při našich hrách a činnostech, při společných dílnách s rodiči.

Během roku plánujeme navštívit les, ale i vodní toky, u kterých žijí zvířátka.

Záměry projektu:

 • získat povědomí o živé a neživé přírodě
 • všímat si jevů a dějů ročních období
 • vytvářet pozitivní vztah k přírodě, chránit ji
 • seznámit se s volně žijícími živočichy, ptáky a jejich životními podmínkami, potřebami
 • vytvářet společné hodnoty, krmítka a budky pro ptáky
 • spolupracovat s rodinou

Projekt probíhá celoročně na obou třídách.

Projekt ENV – „Bylinková zahrádka“

Environmentální projekt zahrnuje činnosti dětí v přírodě, umožňuje jim starat se o byliny, rostliny na malé zahrádce, záhonu, pozorovat jak rostou, přivonět, ochutnávat je.

Záměry projektu:

 • seznámit děti s místem a prostředím kde žijí, získat pozitivní vztah k němu
 • vytvářet elementární povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • vykonávat jednoduché činnosti v péči o přírodu, o okolí, manipulační činnosti
 • uvědomit si důležitost ochrany živé a neživé přírody
 • rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

Projekt probíhá celoročně, při pobytu venku, při dopoledních vycházkách, při hrách venku v odpoledních hodinách.

Projekt „Zdravé mlsání“

Jde o dlouhodobý projekt celé MŠ, kdy při oslavách místo bonbónů budeme mlsat ovoce. Do projektu jsou zapojeni rodiče. Z přinesených jablek, hrušek, švestek a dalšího i sezónního ovoce vytvoříme lákavé kousky na mlsání čerstvého ovoce, nebo je nasušíme na chutné a zdravé „křížaly“. Přesně tak, jak to lidé dříve dělali, když nebyly bonbóny.

Záměry projektu:

 • navázat spolupráci s rodinou
 • získat povědomí o zdravé výživě
 • zpřesnit rozlišování všemi smysly
 • zdokonalit koordinaci ruky a oka, manipulační činnosti
 • uvědomit a pojmenovat své pocity při dávání a dostávání

Projekt probíhá na obou třídách při oslavách narozenin a svátku dětí.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny