Aktuality

Prohlídka školky

Zahradní slavnost proběhne 29. 6. 2021 od 16:30 na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás!

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021 ZDE.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 16. 6. 2021 v 16.30 hod ve třídě Motýlků.

Těšíme se na Vás!

Vzhledem k výjimce pro Královehradecký kraj z mimořádných opatření MZ ze dne 19. 4. 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN se obnovuje provoz mateřské školy pro děti bez omezení věku.

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC ÚNOR, BŘEZEN A DUBEN 2021

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole za měsíc březen a duben 2021 takto:

  • v měsíci únoru je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole stanovena na 300,- Kč
  • v měsíci březnu je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole prominuta
  • v měsíci dubnu je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole stanovena na 150,- Kč

Informace k zápisu do mateřské školy ZDE.

Elektronický předzápis do MŠ bude otevřen od 13. 4. 2021 do 14. 5. 2021. Předzapiště své dítě pomocí odkazu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-markova

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ZDE.

Seznam spádových ulic ZDE.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ZDE.

Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021:

Do MŠ nastupují předškoláci, skupina čítá maximálně 15 dětí. Děti nemají povinnost nosit roušky, vyjma vstupu do MŠ v den testování.  Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit respirátor. Test je podmínkou účasti na prezenční výuce. Rodič testuje své dítě sám za asistence zaměstnance školy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tyto děti nemá škola povinnost online vzdělávat v rozsahu distanční výuky, přistupuje se k nim, jako k žákům, kteří jsou doma s běžnou nemocí. Poskytována bude přiměřená podpora vzdělávání. Po oznámení bude škola tuto absenci evidovat jako omluvenou.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Testování je určeno žákům bez příznaků nemoci.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případech, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje lékař.

Testování v MŠ bude probíhat pravidelně 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. (Pokud tedy nastoupí dítě ve středu, je testováno ve středu a poté znovu ve čtvrtek.)

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování bude probíhat v označené testovací místnosti (šatna Berušky). V den testování vchází do MŠ rodič v respirátoru, dítě v chirurgické roušce. Při vstupu si rodič i dítě vydezinfikují ruce. V místnosti je vždy přítomno pouze jedno testované dítě s jedním zákonným zástupcem a zaměstnancem školy. Rodič po obdržení pokynů provede test u svého dítěte. Na výsledek testu počká venku v areálu MŠ.  Je provedena dezinfekce odběrového místa a poté může vstoupit další zákonný zástupce se svým dítětem. V případě negativního výsledku testu zákonný zástupce doprovodí dítě do šatny a předá jej učitelce. V případě pozitivního výsledku testu rodič obdrží potvrzení, opouští areál školy a kontaktuje pediatra.  O pozitivním PCR testu je třeba neprodleně informovat školu.

Instruktážní video k provedení testu: https://youtu.be/2AbljENQn78

Všechny informace o žácích zůstávají ve škole, směrem k ministerstvům směřuje pouze anonymizovaná statistická verze.

Do budovy MŠ vstupuje s dítětem vždy pouze jeden zákonný zástupce.

Základní informace k otevření MŠ od 12. 4. 2021:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN), které umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách:
 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Osoby s příznaky infekčního nemocnění nemohou do školy vstoupit.

Děti v mateřské škole nejsou povinné nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu .

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna pravidelným testováním.

Testování bude probíhat dvakrát týdně v areálu MŠ. Testování bude provádět zákonný zástupce dítěte.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma.

Další informace k testování Vám zašleme v dohledné době.

Veškeré veřejně dostupné informace najdete na webu MŠMT:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole za měsíc březen 2021 takto:

  1. v případě obnovení provozu mateřské školy od 22. 3. 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí stanovena ve výši 200,- Kč
  2. v případě obnovení provozu mateřské školy v měsíci dubnu 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v měsíci březnu prominuta.

Z rozhodnutí vlády ČR je provoz MŠ Markova od 1. 3. 2021 až do odvolání přerušen.

Od úterý 23. 2. 2021 bude provoz MŠ obnoven na jednu třídu.

MŠ je z důvodu karantény do 22. 2. 2021 uzavřena.

Ve středu 18.11. proběhne v MŠ focení.

Zúčastnit se mohou i děti, které jsou přihlášené, ale aktuálně do MŠ nechodí. Je možné i focení se sourozencem, jen je třeba dodržet bezpečností opatření. Proto prosím děti, které do MŠ aktuálně nechodí, přijďte na focení mezi 9:00 a 9:30, nahlaste se ve třídě Berušek a rozmístěte se po prostoru MŠ/ před MŠ. Paní učitelka o Vás bude vědět a postupně si bude děti volat. Poté bude pokračovat focení dětí, které již v MŠ jsou. V prostorách MŠ prosím používejte roušku, nebo jinou ochranu úst a nosu a dodržujte rozestupy.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Výzva pro rodiče od MMHK

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny