Školská rada

Zápis z jednání Školské rady ze dne 25.března 2021

Přítomni:

zástupci statutárního města HK: p. Andrea Turková
zástupci rodičů: p. Kateřina Kotková,  p. Michaela Křížová
zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Martin Špliňo (ZŘŠ), p. Michal Herink (zapisovatel)
omluvena: p. Eva Pozníková (pro ŠR zanechala písemný vzkaz, viz níže)

*pozn.: jednání ŠR probíhalo v online formě

Program:

  1. kontrola zápisu z minulé Školské rady ze dne 7. října 2020
  2. informace ŘŠ
  3. diskuze a různé
  4. stanovení termínu příštího zasedání

Jednání :

Ad 1)

  • ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek

Ad 2) Informace ředitele školy o rozpočtu a provozu školy

  1. Mzdový rozpočet – dostačující
  2. Provozní rozpočet – dobrý na běžný chod školy, v současné době negativně ovlivněn omezeními vyplývajícími z koronavirové epidemie (např. uzavření sportovní haly – negeneruje zisk). Pozitivně se projevují úspory na energiích, zefektivnilo se ovládání teploty ve škole pomocí dálkového přístupu k plynové kotelně.
  3. Informace o distanční výuce. Škola využívá pro své žáky nabídky operátora T- Mobile o zapůjčení internetu zdarma. Žákům bez odpovídajícího vybavení poskytnuto 20 ks techniky. Nabídnuta konzultace a technická pomoc rodičům (p. uč. Hochman). V konfrontaci se zprávou ČŠI konstatováno plnění všech uváděných bodů (stáhnutí učiva, komunikační kanály, vzdělávání vyučujících, osobní konzultace, skupinová výuka v distančním vyučování, vzájemné hospitace, využití asistentů, celoškolní blok Tv, rozdělení tříd…).
  4. Přenos – vliv distanční výuky do budoucna. Od září bude zavedena elektronická ŽK. V současné době realizována na bázi Google dokumentů. Čtvrtletně je a bude hodnocení doplněno o krátké slovní hodnocení, učíme se na škole s tímto formátem pracovat. Na škole otevřena diskuze o využití elektronických zápisů a obecně o využití classroomu a online prostředí. I pro činnost Školské rady navrhujeme druhé – březnové setkání pořádat online.
  5. Škola dokončila první ze tří kroků na cestě k udržitelnosti provozu a k cirkularitě. V obou krocích využíváme poznatky práce diplomanta ČUZ Praha, který svoji závěrečnou práci věnoval této problematice v kuklenské škole.

Ad 3)

Z písemného vyjádření p. Pozníkové: situace je zatím taková, že školská rada pokračuje ve svém stávajícím složení a jakmile bude ukončen nouzový stav a bude možné, aby se konaly volby, budou volby nové (viz rozeslaná příloha)

-p. Pozníková v květnu 2021 odchází na mateřskou dovolenou, proto se již dalšího setkání nezúčastní.  O jejím nástupci za město HK zatím ještě není rozhodnuto, jakmile bude, ŠR bude dáno na vědomí

Dotaz p. Kotkové na dlouhodobější nepřítomnost p. uč. Kuličkové ve výuce

Odpověď ŘŠ: vzhledem k nemoci p. učitelky Kuliačkové v 5. třídě pokračuje výuka za pomoci vyučujících z řad asistentek a studentek PedF UHK, zřejmě až do konce tohoto školního roku

-p. Turková vyslovila vedení školy pochvalu za velmi dobře odvedenou práci při rozvoji a modernizaci školy

Ad 4)

-na písemný podnět p. Pozníkové schválen termín příštího zasedání ŠR: středa 6. 10.  2021 v 15 hodin

V Hradci Králové dne 29. 3. 2021 Zapsal: Mgr. Michal Herink                                                                

Chcete-li zobrazit zápisy s předešlých jednání Školské rady, klikněte na odkazy níže.

zápis – 25. března 2021
zápis – 07. října 2020
zápis – 12. března 2020
zápis – 24. října 2019
zápis – 28. března 2019
zápis – 25. října 2018
zápis – 26. dubna 2018
zápis – 23. října 2017
zápis – 20. dubna 2017
zápis – 18. října 2016
zápis – 22. dubna 2016
zápis – 21. října 2015
zápis – 22. dubna 2015
zápis – 14. října 2014
zápis – 03. dubna 2014
zápis – 24. října 2013
zápis – 25. dubna 2013
zápis – 17. října 2012
zápis – 29. března 2012
zápis – 19. října 2011
zápis – 25. března 2010
zápis – 15. října 2009
zápis – 26. března 2009
zápis – 08. dubna 2008
zápis – 23. října 2007
zápis – 12. června 2007
zápis – 02. dubna 2007
zápis – 30. října 2006
zápis – 13. června 2006
zápis – 06. února 2006

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny