Školská rada

Zápis z jednání Školské rady ze dne 3. října 2023

Přítomni:

Zástupce statutárního města HK: p. Alica Kynčlová, p. Alena Nekolová

Zástupci rodičů: p. Michaela Křížová (předseda ŠR), P. Kateřina Kotková

Zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Martin Špliňo (ZŘŠ), p. Michal Herink (zapisovatel)

Omluven: —

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 14. 3. 2023.
 2. Informace ZŘŠ.
 3. Projednání a schválení výroční zprávy školy
 4. Volba zástupců do hodnotící komise pro bilanční pohovor s ředitelem školy před konce 1. šestiletého období ve funkci.
 5. Diskuze a různé.
 6. Stanovení termínu příštího zasedání.

Jednání :

Ad 1) 

ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek.

Ad 2)  Informace zástupce ředitele školy o provozu školy (doplněn informacemi od p. ředitele)

 • Mzdový rozpočet: Odpovídající, vyplacení odměn umožní.
 • Provozní rozpočet: Vzhledem ke stále vysokým cenám energií rozpočet problematický, nutno stále žádat, aby v MŠ a ŠJ nebyl v záporných číslech, v ZŠ dovolil rozvoj jako ostatním školám v HK. Jsme připraveni na systémový krok zřizovatele.
 • Vzdělávání: Probíhají průběžné (evoluční) změny. Škola pracuje se závěry ČŠI. MŠ zařadily do svých „studijních plánů“ programy Malé technické univerzity. Došlo k proškolení pedagogů v programu Zipyho kamarádi, zaměřeného na tvorbu správných návyků u dětských kolektivů. Prohlubuje se individuální přístup dětem a jejich potřebám.
 • Ve škole jsme po roce hodnotili „novou informatiku“, v tomto roce dojde k určité změně, která je reakcí na nástup umělé inteligence. Pro žáky     1.-3. ročníku připravujeme tematické dny – přechod z programu DIGI v MŠ na novou informatiku ve 4. třídě.
 • Nadaní žáci. Minulý školní rok p. uč. Vojtěch Jedlička s p. uč. Zdenou Cestrovou úspěšně otevřeli kroužek pro 2. stupeň. Kroužek sklidil kladné ohlasy. V tomto roce je aktivita posunuta i k žákům 1. stupně.
 • Nové třídy. Otevíráme jednu první třídu, třídním učitelem je p. učitelka Ladislava Záňová. Ve dvou šestých třídách jsou početné kolektivy. Třídní učitelkou 6.A je p. uč. Tereza Hálková, kolektiv tvoří děti z Kuklen a Kratonoh. Třídní učitelkou 6.B je p. uč. Michaela Hlavatá, její kolektiv tvoří děti ze stěžerské školy, doplněné o děti z Kuklen.
 • Naše škola je Školou určenou pro výuku cizinců. Z maximálního počtu 45 jich v danou chvíli evidujeme 26 v ZŠ a 4 v MŠ.
 • Sport: Zde jsme zaznamenali výrazné úspěchy. Chlapci a dívky 6.-9. tříd vyhráli celoroční soutěž v atletice. Chlapci 8.-9. ročníku a 6.-7. tříd postoupili z okresního kola atletického čtyřboje do regionu, který mladší chlapci vyhráli a následně přivezli z republikového finále v Opavě bronzové medaile.  Družstvo atletů 6.-7.tř. získalo 3.m v Poháru rozhlasu.
 • Personální oblast: Od 1. 7. nastoupila v MŠ Markova p. uč. Karolína Novotná. V MŠ Plačice jsme se po letech rozloučili s p. Lucií Rambouskovou, na její pozici školnice a kuchařky nastoupila p. Marie Šimková. Od 1. září k novému klientu přibyla p. asistentka Michaela Procházková.

Změny nastaly i v ZŠ. Opustil nás p. uč. Radim Dvořák, který zde na částečný úvazek učil tělesnou výchovu. Studium ukončila slečna asistentka Denisa Bezperátová. Za pomoc s asistencí ve školní družině škola děkuje nestorkám kuklenského vzdělávání p. Janě Schovancové a p. Jaroslavě Burýškové. Na uvolněná místa přichází p. Denis Mička (tělesná výchova), v současné době studující 5. ročníku. Slečna Lucie Ondrová, čerstvá absolventka (Čj, Aj), nastupuje jako vyučující Aj a též jako asistent v 7.B. Asistentem ve školní družině a ve 2.A bude p. Lucie Sulková.

Ve školní jídelně se naše dvě ukrajinské pracovnice vrátily domů, na jejich místo nastoupily jejich kolegyně z Ukrajiny. Pan vedoucí ŠJ Vojtěch Jaroš se vypořádává s následky vážných zdravotních komplikací. Celá škola mu přeje brzké uzdravení. Jeho pracovní náplň zatím suplována jak pracovníky školy, tak externistou tak, aby provoz ŠJ nadále fungoval.

 • Materiální vybavení: Výsledkem pětiletého úsilí je dokončená rekonstrukce podlahy sportovní haly, ostění a tribun (fy. Italmec). Proběhla oprava střechy SH. Škola nadále využívá finančního daru pana Koubského – po třiceti letech byla provedena výmalba a rekonstrukce schodiště a chodby v prvním poschodí historické budovy.
 • Proběhla rekonstrukce hromosvodů v areálu ZŠ. Částečnou obnovou prošly dvě třídy II. stupně a jedna učebna a kabinet na I. stupni. Ve sborovně máme novou velkou kopírku – v pronájmu. Z programu překlenování rozdílů mezi žáky škola nakoupila 15 IPadů pro žáky, kteří nedisponují dostatečným vybavením. Uspěl i náš grant u KH kraje na dovybavení školních dílen (soustruh, přímočará pila, stojanová vrtačka).
 • Projekty a akce: 8.A pod vedením p. uč. Jany Hrubé dokončila projekt Školy pro udržitelný život. Své prezentace na téma cirkulární ekonomiky představili v jednotlivých třídách i před rodiči a zástupci KMS Kukleny.

Žákovský parlament stál za úspěšnou realizací Dne dětí, Barevných dnů…

Kulturní akce reprezentoval koncert ke Dni matek, na kterém vystoupili v choreografii kolegyň třídních žáci a žákyně I. stupně, pěvecký sbor p. uč. Lucie Šilhábelové a muzikanti p. uč. Věry Slavíčkové.

Muzikanti byli součástí i Letního hraní, které doplnilo divadelní představení žáků a žákyň volitelného předmětu – dramatické výchovy – pod vedením p. uč. Petry Schnaubertové. Hraným kusem byla komedie  Oscara Wildea Strašidlo cantervillské. Pod taktovkou devátých tříd proběhl 29. června v respiriu I. stupně jejich slavnostní nástup a rozloučení se základní školou.

V respiriu se poslední sobotu v červnu konal 3. ročník burzy minerálů, fosílií a šperků.

 • Spolupráce s KMS: Pokračuje úspěšná spolupráce. Spolupořádáme červnové Letní slavnosti v areálu SŠ veterinární. Prosincové rozsvěcení stromečku. Březnový ples a karneval. Zářijovou Zahradní slavnost.

Ad 3)

 • ŠR projednala a schválila Výroční zprávu školy 2022/2023.

Ad 4)

Proběhla volba zástupců do hodnotící komise pro bilanční pohovor s ředitelem školy před konce 1. šestiletého období ve funkci. Za rodiče zvolena p. Michaela Křížová, za učitelský sbor p. Michal Herink.

Ad 5)

Diskuze nad probíhajícím rozvojem Kuklen (stavební projekty, bytová i komerční výstavba). Předpokládaný velký nárůst počtu obyvatel. Kuklenské školy jsou připraveny vstoupit se zřizovatelem do diskuze o řešení dané situace – zatím k nám nemíří žádné informace.

Škola věří, že MMHK po letech odkládání dá prioritu výstavbě nové školní jídelny, ta stávající je kapacitou i životností pomalu na hraně svých možností.

Debata na systémem VIS, který se jeví jako nepříliš výhodný.

Ad 6)

Schválen termín příštího zasedání ŠR: 9. 4. 2024 v 16 hodin.

V Hradci Králové dne 5. 10. 2023 Zapsal: Michal Herink

Chcete-li zobrazit zápisy s předešlých jednání Školské rady, klikněte na odkazy níže.

zápis – 3. října 2023
zápis – 14. března 2023
zápis – 11. října 2022
zápis – 23. března 2022
zápis – 6. října 2021
zápis – 25. března 2021
zápis – 7. října 2020
zápis – 12. března 2020
zápis – 24. října 2019
zápis – 28. března 2019
zápis – 25. října 2018
zápis – 26. dubna 2018
zápis – 23. října 2017
zápis – 20. dubna 2017
zápis – 18. října 2016
zápis – 22. dubna 2016
zápis – 21. října 2015
zápis – 22. dubna 2015
zápis – 14. října 2014
zápis – 3. dubna 2014
zápis – 24. října 2013
zápis – 25. dubna 2013
zápis – 17. října 2012
zápis – 29. března 2012
zápis – 19. října 2011
zápis – 25. března 2010
zápis – 15. října 2009
zápis – 26. března 2009
zápis – 8. dubna 2008
zápis – 23. října 2007
zápis – 12. června 2007
zápis – 2. dubna 2007
zápis – 30. října 2006
zápis – 13. června 2006
zápis – 6. února 2006

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny