Dobrý den Kukleny…….

 DOBRÝ DEN KUKLENY, ……….ze školy, která dává smysl.    

1. 2. 2021 – 1. 8. 2021       

Máme za sebou velmi náročný půl rok. Pozitivem proběhlého období bylo částečné a následně plné otevření škol. Zvýšené nároky na pracovníky kladlo zapracování epidemiologických pravidel do života a organizace školy. Testování, držení homogenity skupin v budovách a ve školní jídelně, v pravidelných intervalech dezinfekce všeho, práce v respirátorech, mimořádné hodinové dohledy a hlavně skloubení distančních a prezenčních rozvrhů přineslo nutnost mimořádného nasazení zaměstnanců našich škol. Výzvou bylo i oddělené dvouměsíční „ubytování“ šesti tříd ZŠ Svobodné Dvory v prostoru naší školní družiny. Za to, že jsme vše zvládli se zdviženou hlavou, i touto formou, děkuji všem zaměstnancům.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ a školy

Mezi úspěchy žáků a zároveň za úspěch školy považujeme výsledky přijímacího řízení na střední školy. Nastavený systém vzdělávání a přípravy našich absolventů nese již tři roky po sobě hmatatelné výsledky. Máme radost, že tři naše žákyně míří na víceletá gymnázia.

Pokud by mělo být kritériem úspěchu školy množství absolventů, kteří míří po 9. třídě na gymnázia, tak 15 budoucích studentů gymnázií, nám přináší slušnou vizitku. Stejně velkou radost máme i z nástupu 16 našich absolventů do technických oborů učilišť. Podpora technického vzdělávání je jedním z konceptů naší školy. Zmíněný výsledek nám říká, že i tento krok byl a je u nás správným směrem a přináší ovoce.

Oblast, kde se prosazujeme velmi pozvolna je zápis do prvních tříd školy. Naplněnost se nám sice zvyšuje, ale naší ambicí je býti školou pro naše spádové žáky a děti z našich MŠ. Rezervy cítíme v práci s rodiči a dětmi především z Plačické mateřské školy. Zde nám čísla, která srovnávají výsledky vzdělávacího procesu škol a jsou pro nás velmi lichotivá, nepřináší předpokládanou odezvu, i když i zde zaznamenáváme první vlaštovky.

Naopak velmi slušně naplněny budou naše budoucí šesté třídy ze spádových škol: ze Stěžer, Praskačky a z Kratonoh.

OBLAST VZDĚLÁNÍ

I v této oblasti je třeba reagovat na aktuální potřeby doby. Což u nás vedlo k lehkému odklonu od témat formativního hodnocení. Čas byl věnován získávání technických dovedností a digitalizaci výuky. Věřím, že nabyté dovednosti dokážeme zakomponovat a využít i v budoucnosti. A zároveň se naplno vrátíme na cestu formativního hodnocení.

 … Kolem kolegy Moudrého vytváříme skupinu asistentů, která vedle své klasické „asistence“ vyučujícímu bude v hodinách nositelem i technické podpory výuky. Kolegyně Hušková úspěšně koordinuje skupinu, která tvoří smysluplný systém podpory a vzdělávání cizinců na naší škole.

Novinkou, kterou od září chceme uvést v život (vliv bude mít situace na trhu práce) je tandemová výuka. U početných tříd, do některých hodin českého jazyka a matematiky máme snahu získat druhého vyučujícího. Od tohoto kroku si slibujeme zvýšení efektivity výuky či více možností, jak pracovat s nadanými žáky…

Pro otevřenost v komunikaci a ochotu spolupracovat si nás vybrala paní Musilová z pedagogicko – psychologické poradny k účasti na 2,5 letém projektu, který řeší klima ve třídách a vzdělává vyučující.

PERSONÁLNÍ OBLAST

Při 70 zaměstnancích se těžko ubránit změnám složení týmu. Chtěl bych velmi poděkovat za celoživotní práci pro žáky a kuklenské školy paní učitelce Jitce Sedliské a dříve paní učitelce nyní asistence paní Jaroslavě Burýškové, které míří do penze. Z plného úvazku, ze zdravotních důvodů, školu částečně opouští paní učitelka Zdena Cestrová. Jsme rádi, že na některých našich projektech se bude paní učitelka s námi nadále podílet. Na místo vyučujícího na jiné škole nastupuje paní asistentka Iva Bejjani. Z MŠ odchází, z déle než ročního záskoku, na místě uklízečky paní Lucie Bezděková. Všem, kteří pro nás s nasazením pracovali, za vykonanou práci moc děkujeme.

Od září naše řady naopak rozšíří paní učitelky na I. stupni. Paní učitelka Ladislava Záňová a paní učitelka Anna Przechowská. Vyučujícím fyziky a informatiky bude pan učitel Lukáš Kapitán. Na místo asistentů nastoupí paní Jitka Píchová a paní Eva Ryglová.  

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Větu o dohnání 21. století ještě z přehledů nelze odstranit, ale mílovými kroky se snažíme napravit. Na škole byly všechny učebny osazeny wifi anténami, které umožní hladké připojení 30 žáků k síti.

Ve výběrovém řízení jsme našli dodavatele 10 keramických tabulí s ozvučením. 10 technicky revolučních laserových dataprojektorů Epson si dlouhodobě pronajmeme – podporuje náš koncept cirkulární ekonomiky a zároveň řeší naši potřebu mít v učebnách funkční techniku hned.

Velkou rekonstrukcí projdou dvě třídy na druhém stupni a jedna na stupni prvním. Renovace parket se dočká přípravna Vv. Rekonstrukcí projde kabinet ZŘŠ. A hlavně po více než 20 letech vymalujeme a vzhledově posuneme chodbu v přízemí historické budovy.

Malovat se bude i v MŠ Markova. MŠ Plačice jsou před nákupem nové myčky na nádobí. Největší stavbou, pod patronací TS HK, je výměna eternitové střechy a střešních oken na budově školní jídelny. Komfort podnajimatelům přinese i výměna dvou klimatizací podkrovních místností.

Neleníme i v grantových žádostech, vybavenost naší dílny a první kroky k učebně s virtuální realitou podpoří 100tisícový grant Královéhradeckého kraje.

PROJEKTY

Projekt Školy pro udržitelný život řešící místní zakotvení žáků, realizovala (i v online prostředí) se třídou 9. A paní učitelka Lucie Šilhábelová. Snažení žáků můžete shlédnout v průjezdu domu školní jídelny, kde Vás dvě naučné tabule seznámí s historií obce Kukleny a s historií kuklenských škol. Za přítomnosti paní Aleny Nekolové, pana Aloise Havrdy z KMS a paní Silvie Kozlovské ze SEVERu bylo slavnostně odhaleno 29. 6. 2021. Vše je takovým malým „oznamem“ oslav 120 let otevření současné školy, které bude připomenuto 16. 9. 2021.

Jinak než běžně probíhala příprava slavnostního rozloučení s žáky 9. tříd. Hlavními organizátory a  hybateli byli žáci a žákyně 9. tříd, pod dohledem TU: paní učitelky Lucie Šilhábelové a paní učitelky Hany Zaplatílkové. Hezké odpoledne proběhlo 28. 6. 2021.

Za tým pracovníků kuklenských škol – Martin Hušek.

Prázdninový provoz kanceláře školy

Provoz kanceláře školy v průběhu letních prázdnin:

Úterý………………od 8.00h – do 14.00h

Škola pro udržitelný život

Projekt ŠUŽ

           Do tohoto projektu se zapojila třída 9. A. Cílem bylo ukotvení k městské části, kde se škola nachází, seznámení se s historií obce a historií naší školy.

Vyhledávali jsme první zmínky o Kuklenách, odvození názvu, jak vznikala ulice, na které naše škola leží. Dále jsme se zajímali o to, kde byla první budova školy, kolik žáků do ní chodilo, až jsme se postupně dostávali k té naší. S historií Kuklen nás svým poutavým povídáním seznámila místní občanka, paní Burýšková. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o místních rodácích a jejich rodinných firmách v rámci dvou přednášek.

              Pracovali jsme nejdříve ve škole, pak online během distanční výuky, nejčastěji ve skupinách. Seznámili jsme se s programem mural, kde jsme se zamýšleli nad tím, co se nám zde líbí, co by chtělo zlepšit. Součástí byla i vize obce na příštích 10 let, kterou jsme podstoupili KMS. Osobně dvě žákyně náš projekt přednesly na schůzi Komise místní samosprávy. Informovaly ji o záměru umístit tabule na budově školní jídelny, na veřejném prostranství. V dubnu po návratu zpět do škol se uskutečnily dvě besedy s paní Burýškovou – znalcem místní historie. Když jsme měli dostatek podkladů, vybrali jsme ta nejdůležitější data, týkající se historie obce a školy, a v rámci projektového dne 5 skupinek žáků připravilo vzory pro výsledné tabule. Žebříček povedenosti návrhů sestavili samotní žáci, hlavní slovo pro volbu k realizaci mělo vedení školy a vedení KMS. Dva „vítězné“ návrhy byly dány do výroby místnímu podnikateli – reklamnímu studiu Paleta a nástrojaři z Plačic panu Kubiasovi.              

            29. 6. 2021 v 11. 00 byly obě tabule slavnostně odhaleny za přítomnosti žáků, zástupců místní samosprávy, vedení školy, zástupců města a Severu.

Rozloučení žáků 9. tříd

Burza minerálů 26. 6. 2021

Tak zase příští rok, v sobotu 25. 6. 2022, na II. ročníku BURZY MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ v ZŠ Kukleny :0).

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady se uskutečnily v rámci třídních schůzek a konzultací, konaných dne 17. 6. 2021.

Zvolení členové z řad zákonných zástupců:
RNDr. Michaela Křížová
Kateřina Kotková

Hlasovalo 72 zákonných zástupců, paní Křížová zvolena 68 hlasy, paní Kotková zvolena 52 hlasy

Zvolení členové z řad zaměstnanců školy:
Mgr. Martin Špliňo
Mgr. Michal Herink

Hlasovalo 19 zaměstnanců, paní Špliňo zvolen 19 hlasy, pan Herink zvolen 17 hlasy

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny