10. 5. 2021 – provoz školy pro žáky I. a II. stupně

Provoz školy pro žáky I. a II. stupně od 10. 5. 2021

Provozní a režimová opatření

 • Prezenční výuka pro 8., 9., 2. a 3. třídu (třídy) a pro 1. A, výuka probíhá ve zdravotnických rouškách nebo respirátorech
 • V pondělí při vstupu do budov se testují žáci I. i II. stupně, ve čtvrtek pouze žáci stupně II.. II. stupeň – testovacím místem je Červená hala a chodba u oken před šatnami. Testování na II. stupni je možné od 7.00. Do školy docházejte včas, testování zabere 15 – 20 minut. Při vstupu do budovy si neopomeňte vždy dezinfikovat ruce.

Při pozitivním výsledku, bude vystaveno potvrzení, budou informováni zákonní zástupci a upozorněno na nutnost absolvovat PCR test. Pozitivní žák během čtvrtečního testování posílá třídu do karantény… více informací vždy zašleme po konzultaci s KHS. Testovat se nemusí žáci, kteří covi prodělali a od prvního zjištění nákazy neuplynulo 90 dní. Nutné doložit, potvrzením od praktika, fotografií SMS či emailu z KHS s čitelným datem.

 • Online rozvrh bude změněn pouze třídě 7.A a to v pátek.
 • Časy začátků prezenčních hodin a online hodin se sjednocují na časy prezenčního rozvrhu.
 • Dodržována homogenita skupin, výuka v kmenových třídách. Pro 8. B (kmenová  8. B),pro 8. A (8. A), pro 9. B (9. B), pro 9.A (fyzika). Na Tv, Pč… si vás vyučující vyzvedávají ve třídě
 • Výuka probíhá v rouškách s vyjímkou Tv, zde lze venku cvičit bez roušky, skupinu tvoří žáci a žákyně jedné třídy. Neopomenout si donést věci na přestrojení.
 • Výuka jazyků po třídách, jazykové skupiny neexistují¨
 • Větráme, přestávky trávíme ve třídách, na toalety odcházíme v hodinách (na chodbě držen nepřetržitý dohled)

Školní hřiště otevřeno

Od 26. 4. 20212 je otevřeno školní hřiště a půjčovna sportovního materiálu.

Konzultace a třídní schůzky

Termíny konzultací a třídních schůzek jsou uvedeny na stránkách jednotlivých tříd – ZDE.

Rezervaci konkrétního termínu konzultace proveďteZDE.

Možnost skupinového setkání, nebo individuální konzultace se školním psychologem Mgr. Veronikou Klímovou – pondělí 19. 4. 2021:

Skupinové setkání se školním psychologem:
– 13.00h – 13.20h ………………pro I. stupeň
– 13.30h – 13.50h ………………pro II. stupeň

Individuální konzultace se školním psychologem:
– od 14.30h

Sběr starého papíru

Ve čtvrtek 13. 5. od 15.00h do 18.00h a následující den v pátek 14. 5. od 7.00h do 8.00h proběhne před sportovní halou ZŠ Kukleny sběr starého papíru.

Zápis do 1. tříd

Pro realizaci zápisu dítěte do 1. třídy ZŠ Kukleny klikněte

ZDE

Elektronický zápis bude aktivní od 1. 4. 2021 od 8.00 hodin.

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd proběhne bez přítomnosti dětí  elektronickou cestou, s dodatečným písemným podpisem žádosti zákonným zástupcem.

Termín pro podání elektronické žádosti:       1. 4. – 30. 4. 2021

Způsob podávání žádostí o přijetí:

Na našich stránkách (www.zskukleny.cz) bude 1. 4. 2021 zpřístupněn systém na podání elektronické žádosti o přijetí. Ideálně do 5 dnů od elektronického podání žádosti se dostaví zákonný zástupce dítěte, v předem domluveném čase, k podpisu vytištěné přihlášky a k předložení souvisejících dokumentů (vstup do ZŠ vchodem od sportovní haly). Termín pro podpis žádosti o přijetí s Vámi dojedná paní hospodářka p. Alena Poživilová (zskukleny@zskukleny.cz). Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronického podání žádosti, mohou osobně navštívit základní školu v termínech: pátek   16. 4. 2021 od 16.00 – 18.00 hod a v sobotu 17. 4. 2021 od 9.00 – 11.00 hod (vstup hlavním žákovským vchodem – vchod naproti venkovnímu sportovnímu areálu)

Osobní podání žádosti se uskuteční v budově Základní školy a Mateřské školy,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198. Pracovník školy s Vámi zadá údaje do elektronického systému, podepíšete žádost a společně zkontroluje související dokumenty.

Potřebné dokumenty

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
 • zdravotní průkaz dítěte.

Plnění povinnosti školní docházky 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok (zákonný zástupce musí opětovně podat žádost o přijetí v tomto roce).

Dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2015 může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce od 1. 4. – 30. 4. 2021. Formulář žádosti je k dispozici v informačním systému SIRS ve kterém bude probíhat celý zápis.
Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronického zápisu, mohou vyplnit žádost o odklad při osobní návštěvě školy v termínech: pátek   16. 4. 2021 od 15.00 – 18.00 hod a v sobotu 17. 4. 2021 od 9.00 – 11.00 hod (vstup hlavním žákovským vchodem – vchod naproti venkovnímu sportovnímu areálu), kde s Vámi pracovník školy zadá údaje do elektronického systému, podepíšete žádost a společně zkontroluje související dokumenty.


Žádost o odklad povinné školní docházky je možné zaslat elektronicky a opět do 5 dnů po zaslání se zákonný zástupce musí dostavit, v předem domluveném termínu, k podpisu žádosti. Žádost lze zasílat na email zskukleny@zskukleny.cz. Vyplněnou žádost lze podat i osobně v úředních hodinách školy (na našich www).

K žádosti je třeba doložit:

 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, 
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Uvedené přílohy je nutné doložit bezodkladně.

Počet žáků, které je možné přijmout 

Ve školním roce 2021/2022, podle počtu žáků, otevřeme jednu až dvě první třídy s maximální kapacitou jedné 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

Kritéria pro přijímání žáků 

Přednostně budou přijímáni žáci: 

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona – seznam viz níže).
 2. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, budou přijímány podle následujících kritérií:
 3. děti, jejichž sourozenci ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v naší základní škole,
 4. děti, které plnily předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 5. losování.

Dle obecně závazné vyhlášky 1/2020 školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 tvoří ulice: 

Banskobystrická, Borovinka, Čejkova cesta, Dělnická, Denisovo náměstí, Družstevní, Gogolova, Honkova, Janáčkova, Jiráskova, Kalendova, Kampelíkova, Koželužská, Krunertova, Křížkovského, Kubcova, Kubištova, Kudrnova, Kutnohorská, Ležáky, Libišanská, Machovcova, Markova, Na Stružce, náměstí E. F. Buriana, Ořechová, Pardubická, Pražská třída, Růžová, Slepá, Stěžerská, Šumperská, Tomáškova, U Svodnice, V Domkách, Vilová, Vlčkovická, Za Škodovkou, Zdeňka Wirtha, Zelená.

Výsledky budou zveřejněny dne 30. 5. 2021 na naší úřední desce a na webových stránkách školy.

Pokud to situace dovolí, v červnu Vás všechny rádi i spolu s vašimi dětmi pozveme na komentovanou prohlídku naší školy, kde budeme připraveni zodpovědět veškeré vaše dotazy.                                             

Mgr. Martin Hušek

19. 4. 2021 – doplňující INFORMACE o otevření škol z metodik MŠMT a MZ

19. 4. 2021 – doplňující INFORMACE o otevření škol z metodik MŠMT a MZ

Mateřská škola

 • V MŠ pokračují předškoláci, skupiny čítají maximálně 15 dětí. Děti nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit respirátor. Povinné testování probíhá 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Děkujeme za přítomnost rodiče u testování.

Základní škola

 • Žáci a žákyně, kteří jsou pozitivně testováni nebo se odmítnou testovat, se nemohou účastnit prezenční výuky. Žáky, kteří odmítnou test, nemá škola povinnost online vzdělávat v rozsahu distanční výuky, přistupuje se k nim, jako k žákům, kteří jsou doma s běžnou nemocí. Poskytována bude přiměřená podpora vzdělávání. Po oznámení bude škola tuto absenci evidovat jako omluvenou.
 • Žáky s příznaky „nemocí“ zákonní zástupci (dále ZZ) neposílají do školy. Testování je určeno žákům bez příznaků nemoci.
 • Testování bude probíhat samoodběrem, za asistence dohledu. Viz. instruktážní video na konci textu.
 • Vstup do budovy a testování žáků (pondělí čtvrtek)
  Do školy vstupujeme všichni žákovským vchodem (včetně ranní družiny). Žáci s respirátorem nebo chirurgickou rouškou, dospělí s respirátorem. Po vstupu použijeme dezinfekci u vchodu. 2 x týdně bude probíhat testování žáků a zaměstnanců školy. U žáků 1. – 3. tříd se mohou testování účastnit zákonní zástupci (dále ZZ). Testování v ranní družině: po vstupu do školy žák zamíří do prostoru před počítačovou učebnou, sedne si na jednu ze židlí, za spoluúčasti dozoru absolvuje test. Při negativním testu bude pokračovat do šatny a dále do družiny (žáci 1. B do 1. B, žáci 4. A   do 4. A, žáci 5. A do 5. A). Při pozitivním testu bude odveden do izolační místnosti a dohled telefonicky osloví ZZ. Testování za asistence rodičů: po vstupu do školy žák a ZZ zamíří do prostoru před PC učebnou, zvolí si stanoviště, nahlásí jméno žáka/žákyně, třídu, poté obdrží test. Po absolvování a negativním testu žák míří do šatny a dále do 1. B, 4. A či do 5. A, rodič míří k východu ze školy (nevstupuje do šaten školy). Při pozitivním testu, dohled administrativně zaznamená, předá potvrzení o pozitivním AG testu. ZZ s žákem odchází „řešit“ objednání na PCR test. Co se stane když… hezky řeší plakát MZ v příloze. Testování žáka, který přichází na 8.00: od vchodu zamíří kolem PC učebny bez přezutí do: žáci  1. B do kabinetu NŠ (ukáže paní vychovatelka), žáci 4. A do knihária, žáci 5. A do 3. A, zde se za asistence třídního učitele otestují (při volné kapacitě může test proběhnout před PC učebnou). Negativní odchází do šatny a poté do své třídy. Do své třídy ze šatny rovnou míří i žáci, kteří se nemusí testovat (mají příslušné potvrzení o prodělání covi infekce během minulých 90 dnů…). Toto potvrzení ukáží dohledu u vchodu školy a následně předají třídnímu učiteli. Pokud neřeknete jinak, bude po ukončení platnosti skartováno. Pozitivní žáci míří do izolace a telefonicky jsou kontaktováni ZZ.
 • Testování mimo testovací dny: pokud do školy dorazíte v úterý, ve středu či v pátek a v pondělí nebo ve čtvrtek jste nebyli testováni. Po vstupu do školy před 8.00 zamíříte ke stolkům u PC učebny, zaměstnanec školy vám  zde  pomůže s testem. Po 8. 00 vstupujete do školy vchodem od SH. U testu vám bude asistovat paní hospodářka.
 • Domluvili jsme se s ŘŠ, že v Hradci Králové budeme vždy testovat žáky mířící na konzultace v rozměru 6 + 1 a pokud projeví vyučující zájem, tak i žáky, kteří jdou na individuální konzultaci.
 • O pozitivním PCR testu je třeba neprodleně informovat školu
 • Pokud v důsledku mimořádných opatření, karantény klesne počet žáků pod 50%, přechází třída do distanční formy výuky
 • Všechny informace o žácích zůstávají ve škole, směrem k ministerstvům směřuje pouze anonymizovaná statistická verze
 • Odchod ze školy, vyzvednutí žáka, žákyně opět hlavním žákovským vchodem.
 • Výuka podle rozvrhu ze září, viz. web školy. Trvá redukce obsahu předmětů Hv a Tv.  Po celou dobu pobytu ve škole se žáci budou pohybovat v homogenních skupinách. Na toalety žáci odchází pouze během vyučovací hodiny. Přestávky tráví ve třídě.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách – klikni ZDE.

Komentář k opatřením MZdr týkajícím se provozu škol od 12.4.2021 a k reakcím veřejnosti na tato opatření – klikni ZDE.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny